Natisni

Naloga

Vzpostavitev enotne vstopne točke za zagotavljanje informacij na področju izvajanju evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja in mednarodnih finančnih mehanizmov

Opis naloge

Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope in 64 milijonov evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja.

SVRK v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade želi okrepiti zagotavljanje informacijske in izvedbene podpore upravičencem ter vzpostavit pregledno in enostavno pridobivanje informacij na področju izvajanju evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja in mednarodnih finančnih mehanizmov v Sloveniji na enem mestu. S tem želimo vzpostaviti Enotno vstopno točko.

Ukrep / Vzpostavitev enotne vstopne točke za zagotavljanje informacij na področju izvajanju evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja in mednarodnih finančnih mehanizmov

Zgodovina statusov

07.09.2016 R
18.05.2016 DR
29.01.2016 DR
03.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev enotne vstopne točke za zagotavljanje informacij na področju izvajanju evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja in mednarodnih finančnih mehanizmov
Odgovorni resor Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Rok za realizacijo 30.06.2016
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MKRR  07.09.2016  Enotna vstopna točka z imenom »Fina EU točka" (financiranje, EU sredstva, podpora) vzpostavljena s 1. septembrom 2016. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MKRR  18.05.2016  Potekajo postopki za zagotovitev kadrovske podpore delovanju Enotne vstopne točke (EVT). Imenovana je vodja projekta, ki pripravlja izvedbeni načrt. Pripravljen je dopis minsitrice ministstvom z informacijo o nalogah in ciljih EVT in poziv ministrstvom za določitev kontaktnih oseb in njihovih namestnikov z namenom podpore delovanju EVT. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MKRR  29.01.2016  Trenutno potekajo postopki za zagotovitev kadrovske podpore delovanja Enotne vstopne točke. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MKRR  03.12.2015  Trenutno potekajo postopki za zagotovitev kadrovske podpore delovanja Enotne vstopne točke.