Natisni

Naloga

Poenostavitev postopkov za pridobitev enotnega dovoljenja z vidika prebivanja in dela - omogočiti, da bodo državljani tretjih držav na slovenski trg dela dostopali na podlagi enotnega dovoljenja, ki bo omogočalo hkrati prebivanje in delo. Dovoljenje izdati na podlagi enotne vloge v okviru enotnega postopka.

Opis naloge

Predlog prinaša poenostavitve in odprave administrativnih ovir pri pridobivanju prvega enotnega dovoljenja oziroma prvega dovoljenja za začasno prebivanje
• določenim kategorijam tujcev, ki že zakonito prebivajo v državi, omogoča, da prvo dovoljenje za začasno prebivanje pridobijo po vstopu v državo;

• enaka možnost pridobitve prvega dovoljenja za začasno prebivanje po vstopu v državo je omogočena tudi za raziskovalce, študente, tujca, ki zaprosi za izdajo prve modre karte EU, in tujca, ki je slovenskega rodu, pod pogojem, da tujec že zakonito prebiva v Republiki Sloveniji;

• olajšuje pridobitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje, saj tujcu, ki spada v navedene kategorije, in ki je že zakonito vstopil v državo na podlagi enega izmed veljavnih pravnih naslovov, za pridobitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje ni potrebno zapuščati države, za dovoljenje zaprositi zunaj države in zunaj države čakati na vročitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje;

• z uvedbo enotnega postopka izdaje enotnega dovoljenja, ki tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v Republiki Sloveniji, se uvaja princip t.i. one-stop-shop, pri katerem tujec ali njegov delodajalec vložita vlogo za izdajo enotnega dovoljenja na enem mestu, torej pri UE ali pri pristojnem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, pri tem pa ni potrebno predhodno ali istočasno vložiti vloge za izdajo delovnega dovoljenja. Za izdajo enotnega dovoljenja je pristojna UE, ki mora v postopku, za izdajo enotnega dovoljenja, po uradni dolžnosti pridobiti soglasje ZRSZ k izdaji enotnega dovoljenja. V zadevah izdaje enotnega dovoljenja ter modre karte EU je določeno dvostopenjsko pravno varstvo (upravni spor zoper prvostopenjske odločbe upravnega organa in pritožba na vrhovno sodišče zoper sodbe, ki jih izda upravno sodišče).

• skrajšan je rok za odločitev o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, kakor tudi o vlogi za izdajo ostalih dovoljenj za prebivanje z 90 na 60 dni (30 + 30 dni, kadar je potrebno izvesti poseben ugotovitveni postopek).

• skrajšan je rok za odločitev o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, kakor tudi o vlogi za izdajo ostalih dovoljenj za prebivanje z 90 na 60 dni (30 + 30 dni, kadar je potrebno izvesti poseben ugotovitveni postopek).

Ukrep / Vzpostavitev enotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujcev preko enotne točke za izdajo

Učinki naloge / pričakovani rezultati

I. Priprava novega Zakona o tujcih

II. Priprava novega Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Zgodovina statusov

10.09.2015 R
25.05.2015 DR
23.02.2015 DR
06.06.2014 DR
29.05.2014 DR
29.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poenostavitev postopkov za pridobitev enotnega dovoljenja z vidika prebivanja in dela - omogočiti, da bodo državljani tretjih držav na slovenski trg dela dostopali na podlagi enotnega dovoljenja, ki bo omogočalo hkrati prebivanje in delo. Dovoljenje izdati na podlagi enotne vloge v okviru enotnega postopka.
Odgovorni resor Ministrstvo za notranje zadeve
Rok za realizacijo 31.01.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNZ  10.09.2015  Do 31. 8. 2015 so vsi organi, pristojni za implementacijo izdaje enotnega dovoljenja zagotovili vsebinske in informacijske rešitve, ki bodo s 1. 9. 2015 zagotovile izdajo enotnega dovoljenja. MDS za implementacijo izdaje enotnega dovoljenja se je v poročevalskem obdobju sestala štirikrat, na podlagi sprejetih sklepov MDS so se izvajale aktivnosti, skladno z načrtom potrebnih aktivnosti. Dne 28. 8. 2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 62 objavljen tudi Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje, ki med drugim, določa tudi nove obrazce prošenj za izdajo oziroma podaljšanje enotnega dovoljenja.  
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MNZ  25.05.2015  Dne 19. 3. 2015 je bila pri MNZ ustanovljena MDS za implementacijo izdaje enotnega dovoljenja, ki se je v poročevalskem obdobju sestala dvakrat. Naloge MDS so implementacija ZTuj-2A in ZZSDT, pravočasna in ustrezna priprava informacijskih rešitev ter priprava skupnih podzakonskih aktov. Na podlagi sprejetih sklepov MDS so se že začele aktivnosti v zvezi s pripravo informacijskih rešitev za povezovanje upravnih enot in Zavoda RS za zaposlovanja, ki so bistveni akterji enotnega postopka pri izdaji enotnega dovoljenja.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  23.02.2015  Dne 15. 12. 2014 je bil v uradnem listu RS 90/2014 objavljen Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, ki je prestavil začetek uporabe določb, ki se nanašajo na enotno dovoljenje za prebivanje in delo, in sicer na 1. 9. 2015. Razlog v zamudi je pri sprejemu Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (pristojnost MDDSZ). Predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah, je dne 20.2.2015 obravnaval Ekonomsko socialni svet, dne 26. 3. 2015 pa je bilo besedilo predloga zakona potrjeno na seji Vlade RS. Glede na dosedanje aktivnosti se predvideva sprejem zakona do konca meseca junija oziroma začetek julija 2015. Zaradi zagotovitve ustrezne in informacijsko podprte implementacije je bila pri Ministrstvu za notranje zadeve v mesecu marcu 2015 imenovana medresorska delovna skupina, katere naloge so implementacija Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih ter Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki uvajata enotni postopek in izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ustrezna in pravočasna priprava informacijskih rešitev ter priprava skupnih podzakonskih aktov za izvajanje obeh zakonov. Medresorska delovna skupina je že določila potek enotnega postopka in oblikovala vsebinske podlage za pripravo ustreznih informacijskih rešitev.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  06.06.2014  Stališče MDDSZ: Pripravljen je bil osnutek Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter opravljena javna razprava. Gradivo bo v kratkem obravnavano na Ekonomsko-socialnem svetu in nato predloženo Vladi RS. Glede na omejitve pri opravljanju tekočih poslov je časovnica nadaljnje obravnave gradiva v tem trenutku nejasna. Stališče MNZ: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih je bil dne 3. 4. 2014 sprejet v Državnem zboru RS, 14. 4. 2014 pa objavljen v Uradnem listu RS. Zakon predvideva, da se določbe o enotnem postopku uveljavijo 1. 1. 2015. Dne 7. 4. 2014 je potekal 1. sestanek MDS za implementacijo zakona, ki jo vodi državni sekretar Boštjan Šefic. Na sestanku je bil pregledan predlog načrta implementacije, predlagane pa so bile dodatne aktivnosti.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  I. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih je bil dne 3. 4. 2014 sprejet v Državnem zboru RS, 14. 4. 2014 pa objavljen v Uradnem listu RS. Zakon predvideva, da se določbe o enotnem postopku uveljavijo 1. 1. 2015. Dne 7. 4. 2014 je potekal 1. sestanek MDS za implementacijo zakona, ki jo vodi državni sekretar Boštjan Šefic. Na sestanku je bil pregledan predlog načrta implementacije, predlagane pa so bile dodatne aktivnosti.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Pripravljen je bil osnutek Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev ter opravljena javna razprava. Gradivo bo v kratkem obravnavano na Ekonomsko-socialnem svetu in nato predloženo Vladi RS. Glede na omejitve pri opravljanju tekočih poslov je časovnica nadaljnje obravnave gradiva v tem trenutku nejasna.  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  23.04.2014  I. Dne 23. 1. 2014 je Vlada RS sprejela predlog novega Zakona o tujcih. Predvidena je poenostavitev postopkov za pridobitev dovoljenj za tujce (Sprejem Zakona o tujcih in Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, izvedba nadgradnje Registra tujcev, izvedba usposabljanj za uslužbence in UE, sprejem postopkovnika za izvajanje postopkov, priprava usmeritev za UE). II. V obdobju 1.9.2013 - 31.12.2013 se je pripravljal nov osnutek Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev na podlagi dogovora mini