Natisni

Naloga

Oblikovanje predloga optimizacije in racionalizacije organov na centralni ravni državne uprave

Ukrep / Oblikovanje predloga optimizacije in racionalizacije organov na centralni ravni državne uprave

Zgodovina statusov

08.03.2017 DR
02.06.2016 N
10.02.2016 N
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 2096 dni
Naziv podcilja Oblikovanje predloga optimizacije in racionalizacije organov na centralni ravni državne uprave
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 1.: Učinkovita organiziranost
1.1.: Učinkovita organizacija centralne ravni državne uprave
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  08.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Predlog je v obliki dveh potrjenih zagonskih elaboratih vladnih strateških razvojnih projektov (centralizacija informatike v državni upravi in centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem države), v obliki sklepa Vlade RS o določitvi predmetov skupnih javnih naročil za leto 2016 (16 predmetov skupnih javnih naročil) ter v obliki sedmih predlogov optimizacijskih ukrepov iz funkcijske analize. Centralizacija informatike v državni upravi: izpostavlja se pet kompleksnih in ključnih procesov področja upravljanja informatike v državni upravi, ki se upravljajo z enega mesta, kar pomeni, da je bila odpravljena podvojenost izvajanja: (a) na eno ministrstvo (MJU) so bila prenesena finančna sredstva organov, ki so predmet reorganizacije informatike, kar je prispevalo k optimizaciji procesov planiranja finančnih sredstev in posledično nižanju stroškov javnega naročanja in večji standardizaciji opreme; V letu 2016 je bil ta proces centraliziran iz 24 organov na MJU, in sicer s prenosom finančnih sredstev v višini cca 4,2 mio EUR; (b) nov način izvajanja skupnih javnih naročil na področju informatike, na podlagi katerega je bil definiran proces za centralizirano javno naročanje in izvedena skupna javna naročila za organe državne uprave, kar je vplivalo na zmanjšanje odvisnosti od zunanjih izvajalcev, povečanje prisotnosti pozitivnih učinkov ekonomije obsega, homogenost opreme, omogočilo boljši nadzor ter učinkovitejšo izrabo strojne in programske opreme – izvedeno je bilo 5 skupnih javnih naročil; (c) vzpostavitev procesa za preprečevanje podvajanja razvoja informacijskih rešitev, s katerim Svet za razvoj informatike v državni upravi pregleduje številne projekte organov državne uprave; na ta način se preprečuje podvajanje razvoja informacijskih rešitev in zagotavlja enotno vodenje in upravljanje informacijskih sistemov državne uprave; (č) vpeljava aplikacije »Maxima«, s katero je bila vzpostavljena podpora za vse upravne enote in 24 državnih organov - skrajšal se je čas reševanja težav, hkrati pa se učinkoviteje spremlja izvrševanje uporabniških zahtev, naročanje in stanje računalniške opreme. Od 1. 10. 2016 je bilo v reševanje prejetih več kot 23.000 zahtevkov; (d) konsolidacija procesov na področju mrežne infrastrukture (LAN, MAN, WAN), kjer so bile združene sorodne funkcije in s tem zmanjšana administrativna obremenitev sistemskega dela v državni upravi. Ocenjuje se, da se je obremenitev zmanjšala za 15 %. Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem: pred centralizacijo je bilo za posamezne objekte za posamezni namen (vzdrževanje, čiščenje, varovanje) sklenjenih cca. 250 pogodb ali naročilnic, v letu 2016 so bili vsi ti stroški združeni v okvir petih centralnih pogodb, ki obsegajo 250 lokacij. Število postopkov oz. procesov sklepanja pogodb oz. izdaje naročilnic se je zmanjšal za cca. 245 primerov. Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016 (nadaljevanje): Skupna javna naročila: V vseh skupnih javnih naročilih vlade (11 predmetov) in drugih skupnih naročilih (trije predmeti) je bilo vključenih skupno 1753 organov, kar predstavlja 569 več glede na pretekle pogodbe (1184 organov). V tem obdobju je bilo zaradi vključenosti v skupna javna naročila izvedenih 569 manj individualnih javnih naročil. Vlada RS je imenovala medresorsko delovno skupino za doseganje večje organizacijske in kadrovske učinkovitosti ministrstev in oseb javnega prava v njihovi pristojnosti. Delovna skupina mora pripraviti nabor ključnih kazalnikov za primerjavo učinkovitosti med organi na področju kadrov in organizacije dela, predloge kadrovskih in organizacijskih ukrepov za večjo učinkovitost ministrstev in oseb javnega prava v njihovi pristojnosti, vršiti mora izmenjavo dobrih praks na področju povečevanja učinkovitosti in produktivnosti ter spremljati izvajanje oziroma učinke sprejetih ukrepov.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ukrep se še ni začel izvajati ( 0 % realizacija). 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Ukrep se še ni začel izvajati ( 0 % realizacija). 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015