Natisni

Naloga

Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema - ePlan

Opis naloge

z vzpostavitvijo zbirke upravnih aktov na področju gradnje (MKO, MZiP, GURS in ostali resorji glede na relevantne podatke (vode, kmetijska zemljišča idr.)). Pripravljalcem prostorskih aktov se omogoči na enem mestu dostop do podatkov; nosilcem urejanja prostora in vsem institucijam, ki sodelujejo v postopku priprave akta se zagotovi dostop po vseh gradiv na enem mestu; vzpostavi se sistem evidentiranja prostorskih aktov in pravnih režimov

Ukrep / Vzpostavitev zbirke upravnih aktov na področju graditve

Učinki naloge / pričakovani rezultati

ePlan:
- vzpostaviti in vzdrževati zbirko prostorskih aktov (občinskih in državnih prostorskih aktov) za transparenten vpogled v načrtovanje prostora
- vzpostaviti zbirko splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora
- vzpostaviti celovit pregled nad strokovnimi podlagami (degradirana območja, zemljišča za gradnjo…) in pravnimi režimi (varstvena, zavarovana, ogrožena in druga območja) za hitrejše in kvalitetnejše odločanje v procesu priprave prostorskih aktov
Za izvedbo projekta je treba zagotoviti ustrezno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo na MNZ, v upravnih enotah in MzIP.

Zgodovina statusov

26.06.2017 R
19.09.2016 DR
18.05.2016 DR
02.09.2015 DR
23.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema - ePlan
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Načelo SBA IX
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Podporne aktivnosti
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.06.2017  Zbirka upravnih aktov na področju graditve je vzpostavljena. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  02.09.2015  Zbirka upravnih aktov na področju gradnje je vzpostavljena. V sklopu Prostorskega informacijskega sistema je bil izdelan sistem za evidentiranje upravnih aktov na področju graditve (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja). Sistem je implementiran v okolje vseh upravnih enot in Ministrstva za okolje in prostor. Podati o izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenjih so od 1. 6. 2015 dostopni na enem mestu. Celotna izvedba ePlana in eGraditve se bo urejala v okviru programa projektov eProstor. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  23.02.2015  Naloga se izvaja skladno s planom. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  Naloga se izvaja skladno s planom. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Naloga se izvaja skladno s planom.