Natisni

Naloga

Analiza obstoječih dajatev, ki sodijo v skupino okoljskih dajatev po mednarodni nomenklaturi in dajatev, ki so povezane z učinkovito rabo energije, spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije in smotrno rabo naravnih virov, vključno z analizo posameznih elementov vseh javnofinančnih dajatev, ki imajo vpliv na okoljske cilje.

Ukrep / Izvedba zelene proračunske reforme

Zgodovina statusov

31.05.2018 R
03.04.2017 DR
12.01.2017 DR
23.09.2016 N
10.05.2016 N
05.02.2016 N
29.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Analiza obstoječih dajatev, ki sodijo v skupino okoljskih dajatev po mednarodni nomenklaturi in dajatev, ki so povezane z učinkovito rabo energije, spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije in smotrno rabo naravnih virov, vključno z analizo posameznih elementov vseh javnofinančnih dajatev, ki imajo vpliv na okoljske cilje.
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 01.05.2018
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Zelena proračunska reforma
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MF  31.05.2018  V okviru projekta Zelena proračunska reforma je bil pripravljen pregled obstoječih davčnih olajšav, subvencij in drugih spodbud v Republiki Sloveniji, ki jih posamezna ministrstva omogočajo različnim upravičencem. Opravljena je bila analiza in presoja, katere izmed spodbud imajo negativne in katere pozitivne okoljske učinke. Proučevalo se je možnosti izboljšanja ali nadomestitve spodbud, ki ne prispevajo k zmanjševanju obremenjevanja okolja, z okoljsko bolj primernimi ukrepi. Rezultat je podan v obliki izbranih primerov scenarijev, v katerih je prikazano, katere spodbude, za katere je bilo ugotovljeno, da ne prispevajo k zmanjševanju obremenjevanja okolja, bi bilo primerno proučiti z vidika njihove nadomestitve z okolju prijaznejšimi ukrepi. Analiza je bila opravljena izključno z vidika vpliva izpostavljenih spodbud na okolje, zato so v okviru projekta podana tudi priporočila za nadaljnje delo - proučitev možnosti preoblikovanja spodbud v smeri njihove ozelenitve oziroma preoblikovanja tako, da bodo bolj okoljsko naravnane, ob hkratnem upoštevanju namena teh spodbud za doseganje ciljev posameznih resornih politik. Ob zaključku projekta je bilo pripravljeno zaključno poročilo, ki ga je Vlada RS potrdila na 180. redni seji dne 24. 5. 2018. Gradivo Zelena proračunska reforma: Okoljski in javnofinančni vidik spodbud v Sloveniji, bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MF  03.04.2017  Vlada RS je na seji dne 23. 3. 2017 potrdila Zagonski elaborat projekta Zelena proračunska reforma in s tem začetek njegove izvedbe. Projekt bo zaključen aprila prihodnje leto. Gre za projekt, ki zahteva tesno sodelovanje številnih vladnih resorjev, ob tem pa doseganje širšega družbenega soglasja glede navedenih ciljev in prioritet. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MF  12.01.2017  V pripravi je Zagonski elaborat projekta Zelena proračunska reforma. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MF  23.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MF  10.05.2016  Dne 30. 3. 2016 je bil realiziran prvi sestanek delovne skupine Zelena proračunska reforma 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MF  05.02.2016  V pripravi je oblikovanje medresorske delovne skupine za zeleno proračunsko reformo, ki bo obravnavala zadevano problematiko. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  29.12.2015