Natisni

Naloga

Izgradnja Centra znanosti

Ukrep / Center znanosti

Zgodovina statusov

11.01.2023 DR
05.01.2022 DR
15.01.2021 DR
25.09.2019 N
12.04.2017 N
14.01.2017 N
14.09.2016 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Izgradnja Centra znanosti
Odgovorni resor Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Rok za realizacijo 01.01.2027
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  MVI  11.01.2023  V letu 2022 so bile izvedene naslednje aktivnosti na projektu: 1. izdelana je bila komunikacijska strategija in predlog spletne strani. Centra znanosti. 2. izdelan je bil programski koncept Vetra znanosti vključno z idejno zasnovo opreme. 3. pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje v mesecu novembru 2022. 4. v zaključni fazi je projektiranje in sicer PZI dokumentacije, pričela pa se je tudi recenzija projektne dokumentacije. Ob tem pa veljati poudariti, da je bil projekt v začetku leta 2022 umaknjen iz INOP 2014 2020, kar pomeni da načrtovanih EU ni na voljo sredstev in je projekt ostal brez virov financiranja. 
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  MVI  05.01.2022  3.12.2021 je bil v Uradnem listu RS objavljen Odlok o OPPN 81 Center znanosti del. V mesecu decembru 2021 je bila projektna dokumentacija poslana mnenjedajalcem v pregled in mnenje. V izdelavi je investicijski program. Prav tako izbrani izvajalec s skupino sodelujočih ekspertov priravlja programski koncept Centra znanosti vključno z idejno zasnovo opreme. V mesecu februarju 2022 se pričakuje oddaja vloge na SVRK-Organ upravljanja za pridobitev Odločitve o podpori s katero bo zagotovljeno financiranje projekta z evropskimi sredstvi. V obdobju marec- april se bo pripravljal razpis za izbor izvajalca GOI del. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pričela izgradnja- junij 2022.  
Delno realizirano 02.01.2020 - 01.01.2021  MVI  15.01.2021  V letu 2020 se je nadaljevalo projektiranje in sicer je bil narejen končni idejni projekt ter pričela se je izdelava DGD. OPPN je v zaključni fazi usklajevanja s pristojnimi mnenjedajalci. Konec meseca marca 2021 je predvidena potrditev - obravnava na Mestnem svetu MOL in v aprilu 2021 javna razgrnitev. V letu 2020 so bila kupljena še manjkajoča zemljišča od MOL in zasebnega lastnika, s čimer je sedaj zaokroženo območje gradnje.  
Nerealizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  MVI  25.09.2019  Realizacija te faze odvisna od realizacije predhodnih faz (sprejem prostorskega akta, pridobitev gradbenega dovoljenja itd ) .  
Nerealizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  MVI  12.04.2017  Ni sprememb glede na preteklo poročanje. 
Nerealizirano 02.09.2016 - 01.01.2017  MVI  14.01.2017  Ni sprememb glede na preteklo poročanje. 
Nerealizirano 02.05.2016 - 01.09.2016  MVI  14.09.2016  Naloga ni realizirana ker je realizacija le-te odvisna od predhodno realiziranih nalog.