Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Podporno okolje Ureditev nagrajevanja zaposlenih prek delniških opcij MGTŠ DR
Zdravje, varnost Zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo vsakomur MZ DR
Izobraževanje, kadri, mladi Obvezno usposabljanje voznikov MzI DR
Ostalo Premišljeno normiranje – navedba razlogov in ciljev SVZ DR
Ostalo Program dela vlade – jasnejša opredelitev normativnega dela GSV DR
Ostalo Konkretizacija ciljev, kazalnikov in rokov za evalvacijo predpisov GSV DR
Ostalo Dosledno zavračanje gradiv, neprimernih za obravnavo, in obrazložitev morebitne neusklajenosti SVZ DR
Ostalo Spremljanje uresničevanja Resolucije o normativni dejavnosti SVZ DR
Ostalo Spremljanje izpolnjevanja normativnih obveznosti, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje in odločb Ustavnega sodišča GSV DR
Ostalo Načrtno in sistematično izvajanje evalvacije predpisov GSV DR
Ostalo Priprava in usklajevanje podlag in spremembe v uslužbenskem sistemu MJU DR
Javna naročila Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja MJU DR
Ostalo Vzpostavljen sistem za reševanje izzivov v okviru projekta Inovativen.si MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Usposabljanja za inovativne metode dela MJU DR
Ostalo Merjenje inovacijske zrelosti na organih DU MJU DR
Odprava administrativnih ovir Implementacija sistema MOPED – modularnega ogrodja za pripravo elektronskih dokumentov SVZ DR
Izobraževanje, kadri, mladi Vzpostavitev pravnih podlag za vodenje digitalnih evidenc v visokem šolstvu MVZI DR
Zdravje, varnost Poenotenje šifrantov laboratorijskih izvidov MZ DR
Izobraževanje, kadri, mladi Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT MVZI DR