Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Zdravje, varnost Ureditev področja zdravstvenih delavcev MZ DR
Okolje, prostor Sprememba predpisov s področja ravnanja z odpadki MOPE DR
Okolje, prostor Vzpostavitev učinkovitega sistema ravnanja z odpadno embalažo MOPE DR
Siva ekonomija Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb z razbremenitvijo zavezancev MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti MVZI DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Prenovi naj se register delovnih mest, ki so vključena v sistem poklicnega zavarovanja, in se s tem zmanjša stroškovna obremenitev delodajalca. MDDSZ DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostaviti področje usposabljanja za prvo pomoč za samostojne podjetnike posameznike – samozaposlene oziroma mikro poslovne subjekte MDDSZ N
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprejeti podzakonski akt o metodologiji za vodenje evidenc na področju dela pri delodajalcih MDDSZ DR
Odprava administrativnih ovir Spremembe Zakona o igrah na srečo MF DR
Sociala Poenostaviti postopek pri e-vlogah, ki se jih vlaga na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. MDDSZ DR
Ostalo Odprava nelojalne konkurence javnih podjetij in javnih zavodov s sistemsko ureditvijo področja gospodarskih javnih služb MOPE DR
Okolje, prostor Izvedba gradbenih in drugih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na 17-tih porečjih MNVP DR
Okolje, prostor Zagotovitev pravne podlage in izvajanje ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja morskega okolja MNVP DR
Okolje, prostor Priprava načrtov upravljanja zavarovanih območij MNVP DR
Okolje, prostor Prenova Strategije prostorskega razvoja (SPRS) MNVP DR
Okolje, prostor Določitev trajnostnih kriterijev gradnje MNVP DR
Okolje, prostor Program projektov eProstor, ki bo zagotovil dostop do elektronskih podatkov in storitev na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov MNVP DR
Okolje, prostor Vzpostavitev programa projektov eOkolje MOPE DR
Ostalo Oblikovanje predloga optimizacije in racionalizacije organov na centralni ravni državne uprave MJU DR
Ostalo Sprejem oz. spremembe Zakona o javnih uslužbencih MJU DR
Podporno okolje Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih MJU DR
Ostalo Priprava sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskih predpisov, Kolektivne pogodbe za javni sektor za zagotovitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih... MJU DR
Ostalo Okrepljeno usposabljanje – povečanje števila izvedb usposabljanj MJU DR
Ostalo Izgradnja informacijskega sistema za podporo izvajanja usposabljanja in strokovnih izpitov MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Priprava novih programov usposabljanj MJU DR