Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Boljša uprava Vzpostavitev informacijskega orodja, med drugim skladišča podatkov, ki bo edini in uradni vir za statistično poročanje, spremljanje poslovanja in upravljanje MJU DR
Ostalo Centralna evidenca nepremičnin MJU DR
Ostalo Določitev programov usposabljanja MJU DR
Okolje, prostor Določitev trajnostnih kriterijev gradnje MNVP DR
Javna naročila Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) v angleškem jeziku MJU DR
Odprava administrativnih ovir Informacijska podpora za vpogled v evidenco kazenskih točk (EKT) MP DR
Ostalo Izgradnja informacijskega sistema za podporo izvajanja usposabljanja in strokovnih izpitov MJU DR
Ostalo Izvajanje pilotne zunanje presoje SVK z akcijskimi načrti izboljšav v upravnih organih MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Izvajanje usposabljanj zaposlenih v širšem JS s področja integritete in korupcijskih tveganj (vključno z občinami) MJU DR
Okolje, prostor Izvedba gradbenih in drugih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na 17-tih porečjih MNVP DR
Ostalo Nadgradnja informacijske podpore presoje učinkov predpisov MJU DR
Podporno okolje Nadgradnja poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte v Enotno poslovno točko z enotnim sistemom poročanj in nadzora MJU DR
Podporno okolje Nadgradnja poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte z elektronskimi postopki MJU DR
Ostalo Naprednejša informacijska povezanost vlade in državnega zbora GSV N
Ostalo Objava vseh predlogov zakonov in drugih predpisov na spletu v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) MJU DR
Ostalo Oblikovanje predloga optimizacije in racionalizacije organov na centralni ravni državne uprave MJU DR
Ostalo Odprava nelojalne konkurence javnih podjetij in javnih zavodov s sistemsko ureditvijo področja gospodarskih javnih služb MNVP DR
Ostalo Okrepitev predhodnega medresorskega usklajevanja MJU DR
Ostalo Okrepitev procesa posvetovanja z zainteresiranimi stranmi GSV DR
Ostalo Okrepljeno usposabljanje – povečanje števila izvedb usposabljanj MJU DR
Ostalo Omogočanje ponovne uporabe podatkov JS in objava zbirk podatkov iz pristojnosti ministrstev v strojno berljivih in odprtih formatih na portalu odprtih podatkov MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Pilotno usposabljanje javnih uslužbencev (pripravljavcev zakonov) z vidika izvajanja ex-post in ex-ante evalvacij MJU DR
Odprava administrativnih ovir Poenostavitev izdelave osebnega dokumenta na Upravnih enotah MJU DR
Razvojni zagon Poenostavitev poročanja o prenosu gotovine med državami MF DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostaviti področje usposabljanja za prvo pomoč za samostojne podjetnike posameznike – samozaposlene oziroma mikro poslovne subjekte MDDSZ N