Natisni

Naloga

Sprejem oz. spremembe Zakona o javnih uslužbencih

Ukrep / Sprejem oz. spremembe Zakona o javnih uslužbencih

Zgodovina statusov

20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 2096 dni
Naziv podcilja Sprejem oz. spremembe Zakona o javnih uslužbencih
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.1.: Izboljšanje upravljanja človeških virov
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: V letu 2016 je bila pripravljena končna vsebina predloga Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1) v obliki vladnega gradiva. Decembra 2016 je bil med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, v katerem je zapisano, da vlada in sindikati soglašajo, da bo o temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju potrebno soglasje sindikatov in vlade. Ker soglasja sindikati na predlog ZJU-1 niso podali, MJU oziroma vlada predloga zakona v letu 2017 ni predložila v zakonodajni postopek. V letu 2017 pa so bile izvedene obsežne aktivnosti v zvezi s pripravo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih, katerega namen je uvajanje informacijskih rešitev v državno upravo za učinkovitejše upravljanje javnih uslužbencev. Prvi del predloga zakona predstavlja dopolnitev zakona, s katero se zagotavlja pravna podlaga za vzpostavitev evidence za spremljanje in razvoj kadrov v državni upravi, evidence o obveznih usposabljanjih ter evidence o usposabljanjih in izpopolnjevanjih ter pravna podlaga za povezovanje teh evidenc z drugimi uradnimi evidencami. Poleg tega se informatizira že obstoječa evidenca o strokovnih izpitih iz 89.a člena Zakona o javnih uslužbencih. Drugi del sprememb predstavlja uresničitev sklepa Vlade RS, št. 10010-1/2014/10 z dne 11. 12. 2014, in sicer gre za prenehanje veljavnosti določbe Zakona o javnih uslužbencih o volonterskem pripravništvu. Predlog zakona je v fazi medresorskega usklajevanja, tudi z reprezentativnimi sindikati, in v fazi javne razprave (objavljen na e-demokraciji).  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: V letu 2016 so bile izvedene obsežne vsebinske aktivnosti v zvezi s pripravo predloga ZJU-1 (zaključen prvi krog medresorskega usklajevanja in pripravljen dopolnjen predlog novega ZJU, predlog ZJU-1 predstavljen na organiziranih predstavitvah in obravnavan na intenzivnih usklajevalnih sestankih s predstavniki državnih organov, občin in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, pripravljena končna vsebina predloga zakona.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Pripravljeno je besedilo predloga Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-1), izvedena je javna razprava, poteka intenzivno medresorkso usklajevanje. Realizacija izvedena v 40 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015