Natisni

Naloga

Priprava aplikacije za oceno učinkov predpisov na gospodarstvo in povezava v modularno okolje za pripravo predpisov Službe Vlade RS za zakonodajo

Opis naloge


Ukrep / Modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom in merjenje njihovih učinkov na gospodarstvo (MSP test)

Učinki naloge / pričakovani rezultati


Zgodovina statusov

18.02.2022 R
12.02.2019 DR
27.05.2016 DR
09.02.2016 DR
17.09.2015 DR
28.05.2015
24.02.2015 DR
29.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava aplikacije za oceno učinkov predpisov na gospodarstvo in povezava v modularno okolje za pripravo predpisov Službe Vlade RS za zakonodajo
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 30.11.2015
Tip naloge
Načelo SBA III.
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  Admin  18.02.2022  Po javni objavi MSP testa na eDemokraciji v letu 2018 so bile v nadaljevanju izvedene številne aktivnosti z namenom dviga kvalitete priprave presoj učinkov na gospodarstvo tako za pripravljavce predpisov kot tudi za strokovno javnost. V letu 2020 in 2021 so bila tudi izvedena usposabljanja, predvsem za gospodarska združenja, na podlagi katerih je bilo v aplikaciji potrebno urediti dodatne izboljšave z vidika uporabniških izkušenj. Z namenom nenehnega zasledovanja dviga kvalitete priprave ocen učinkov na gospodarstvo, se bo strokovna in tehnična pomoč uporabnikom izvajala kot permanentna naloga. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  MSP-test je bil 23. februarja 2018 preko portala e-demokracija odprt tudi za širšo javnost. Na e-demokraciji ob predlogu osnutka zakona tako javnost lahko pregleda opravljen MSP-test, ga komentira oziroma pripravi svoj alternativni predlog in ga posreduje pripravljavcu zakona. OECD to označil kot izredno inovativen pristop k povečanju sodelovanja države z širšo zainteresirano javnostjo pri pripravi predpisov. Z vpeljavo obveznega MSP-testa za zakone, ki se sprejemajo po rednem in skrajšanem postopku, ima 14 ministrstev vzpostavljen sistem merjenja in uporabe metodologije EMMS. Medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministrstva za javno upravo, je pripravila osnutek Akcijskega načrta za boljšo zakonodajo za obdobje 2018–2022, s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju priprave predpisov. Med predvidenimi ukrepi je tudi ukrep za pripravo metodologij in aplikativno podporo presoje učinkov predpisov na ostala družbena področja. Trenutno je v sistem MOPED integrirana le aplikativna rešitev za presojo posledic na gospodarstvo (MSP-test). Za vse ostale presoje so v sistem MOPED vključeni zgolj metodološki napotki kot osnovno vodilo oziroma usmeritev uporabnikom sistema pri opravljanju presoje posledic na posamezno področje.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  27.05.2016  Aplikacija je v celoti pripravljena in bo dana v produkcijo 1. junija 2016. Hkrati so bila izvedena obsežna usposabljanja javnih uslužbencev za pripravo ocene učinkov predpisov na gospodarstvo - MSP test. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  09.02.2016  Prototip aplikacije je izdelan in je v fazi testiranja. Hkrati poteka tehnična umestitev v aplikacijo MOPED (modularno okolje za pripravo elektronskih dokumentov) v sodelovanju Službe Vlade RS za zakonodajo. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  17.09.2015  Aplikacija je v izdelavi. 
01.02.2015 - 30.04.2015  MJU  28.05.2015  Z nacionalno konferenco »Sodelovanje z javnostjo - Pot do dobrega predpisa«, dne 13. 5. 2015 (180 udeležencev) se je zaključil projekt »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanja javnosti v pripravo in izvajanje politik« katerega cilj je dvig usposobljenosti ciljnih skupin z vidika vključevanja ključnih deležnikov v procese sprejemanja predpisov, katera so lahko tveganja, orodja za obveščanja, posvetovanje in sprejemanje odločitev. Skupaj s strokovnjaki za participatorno upravljanje se je v letu 2015 (od februarja do maja) izvedlo usposabljanje za pripravljavce predpisov oziroma tiste javne uslužbence, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi predpisov, in sicer s ciljem usposobiti bodoče usposobljevalce, da bodo poleg razumevanja celotnega poteka procesov vključevanja javnosti v procese odločanja usposobljeni tudi za prenos pridobljenega znanja na javne uslužbence, s poudarkom na metodah in tehnikah za prenos znanja. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MJU  24.02.2015  V smeri prizadevanj za dvig kakovosti in učinkovitosti na področju sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov, se na MJU izvaja projekt »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanja javnosti v pripravo in izvajanje politik«. Dne 10. 2. 2015 je bilo že izvedeno osnovno usposabljanje, ki se ga je udeležilo 108 javnih uslužbencev iz vseh resorjev. Od 12. 2 naprej do polovice leta 2015 bodo izvedena še nadaljnja poglobljena usposabljanja javnih uslužbencev na 9 pilotnih projektih oziroma zakonih. Skupaj s strokovnjaki za participatorno upravljanje bomo v letu 2015 (od februarja do maja) izvedli usposabljanje za pripravljavce predpisov oziroma tiste javne uslužbence, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi predpisov, in sicer s ciljem usposobiti bodoče usposobljevalce, da bodo poleg razumevanja celotnega poteka procesov vključevanja javnosti v procese odločanja usposobljeni tudi za prenos pridobljenega znanja na javne uslužbence, s poudarkom na metodah in tehnikah za prenos znanja. Eden izmed ciljev je dvig usposobljenosti ciljnih skupin, in sicer na podlagi pilotnih projektov, kjer se bodo pripravljavci predpisov seznanili z novimi izzivi in tujimi praksami, kako vključevati ključne deležnike v procese sprejemanja predpisov, katera so lahko tveganja, orodja za obveščanja, posvetovanje in sprejemanje odločitev. V maju 2015 načrtujemo tudi izvedbo nacionalne konference s sodelovanjem domačih in tujih strokovnjakov s področja participatornega upravljanja. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  MNZ spodbuja pripravljalce predpisov, da predloge predpisov dosledno objavljajo na e-demokraciji v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti ter da pozivajo strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi predpisov, med drugim tudi z vključevanjem gospodarskih združenj (zbornic). 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  23.04.2014