Natisni

Naloga

Zgodnejša vključitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri sprejemanju prostorskih načrtov

Opis naloge

Prostorski akti imajo predpisane postopke za predstavitev javnosti, ki pa se izvedejo v fazi izdelanega »predloga« (ta temelji na »projektni nalogi« pripravljavca in na strokovnih rešitvah »izdelovalca«), pri čemer se lahko zgodi, da javnost preveč »odtujeno« pripravljen predlog ali posamezne njegove dele zavrne, kar povzroči, da je treba predlog predelati in ponovno razgrniti; da bi se temu izognili, bi bilo treba vsebinjenje prostorskega akta obravnavati skupaj s prizadeto javnostjo že v času priprav (kar priporočajo EU direktive s področja varstva okolja skupaj s »primeri dobre prakse«), pri čemer bi potem zadostovala samo ena uradna razgrnitev; v praksi se sicer vodi postopke javne razgrnitve, pritožb in pripomb, pri čemer so največkrat pripomb ne upošteva – rezultat je nezadovoljstvo in pregon po sprejetju in uveljavitvi posameznega prostorskega akta – ker gre vedno za vsebine, ki tako ali drugače zadevajo področje »varstva okolja« v najširšem smislu, kot ga opredeljuje Zakon o varstvu okolja in nadrejene EU direktive ter strategije in deklaracije, sledijo v končni fazi pritožbe na EU komisijo za varstvo okolja (ali na tisto za človekove pravice…).

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Zgodovina statusov

31.01.2018 R
16.06.2017 DR
03.01.2017 DR
19.09.2016 DR
11.05.2016 DR
29.01.2016 DR
02.09.2015 DR
23.02.2015 DR
30.05.2014 DR
28.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zgodnejša vključitev sodelovanja zainteresirane javnosti pri sprejemanju prostorskih načrtov
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Nov paket prostorske in gradbene zakonodaje, ki vključuje novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), novi Gradbeni zakon (GZ) in novi Zakon o arhitekturi in inženirski dejavnosti (ZAID), je stopil v veljavo 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne s 1. junijem 2018. ZUreP-2 uvaja vključevanje javnosti že v fazi priprave izhodišč za pripravo prostorskih aktov, uvaja pa tudi pravno varstvo zoper sprejete izvedbene prostorske akte. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v državni zbor. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  03.01.2017  Paket nove prostorske in gradbene zakonodaje je bil po izvedeni medresorski razpravi in javni obravnavi v mesecu novembru 2016 posredovan v vladno proceduro, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca januarja 2017, nato pa sledi zakonodajni postopek.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Zakonodajni predlog bo v medresorsko usklajevanje posredovan v mesecu oktobru 2016. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  11.05.2016  Po prejemu pripomb iz javne razprave se celoten paket prostorske in gradbene zakondodaje intenzivno dopolnjuje in pripravlja za nadaljnje korake v pripravi zakonskih predlogov. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Predpis je v javni razpravi. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  02.09.2015  Ni sprememb na predhodno poročanje 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  23.02.2015  Z načrtovanimi spremembami Zakona o prostorskem načrtovanju so predvidene tudi spremembe na področju vključevanja javnosti, s poudarkom na zgodnji vključitvi (npr. obvezna razgrnitev osnutka prostorskega akta oziroma ali pa posvetovanje še pred samim začetkom uradnega postopka). Nekatere občine že danes izvajajo takšen pristop, zavedajoč se, da zakon določa zgolj minimalni standard participacije, vendar pa bi za bolj enotno in transparentno prakso potrebovali tudi zakonsko določitev takšnega vključevanja. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.