Natisni

Naloga

Nadgradnja informacijskega sistema upravljanja človeških virov

Ukrep / Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih

Zgodovina statusov

30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1000 dni
Naziv podcilja Nadgradnja informacijskega sistema upravljanja človeških virov
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.1.: Izboljšanje upravljanja človeških virov
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: V letu 2020 je bil pripravljen ter s strani vodstva potrjen Zagonski elaborat projekta za Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih - IS MUZA, ki bo podprl vse kadrovske procese v okviru Modula 1 (interni trg dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave) ter Modula 2: (izvedba razvojnih pogovorov, presoja kompetenc ter ugotavljanje potreb po usposabljanjih). Prav tako je bila pripravljena vsa razpisna dokumentacija ter izvedeno javno naročilo po odprtem postopku za vzpostavitev IS MUZA (objava na portalu e-naročanje 9.11.2020, popravek 17. 12. 2020). V okviru objave javnega naročila smo 18. 12. 2020 prejeli zahtevek za revizijo zoper postopek oddaje javnega naročila, pri čemer smo zahtevku ugodili. V letu 2020 smo podali tudi vlogo za podaljšanje operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, v okviru katere se izvaja tudi projekt IS MUZA. Razlog podaljšanja operacije je bil povezan predvsem z nastalimi razmerami povezanimi s COVID-19. S strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo dne 14. 12. 2020 dobili odobren zahtevek za podaljšanje, in sicer do 31. 12. 2023.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: V letu 2019 smo pripravili novi, poenostavljen koncept projekta, ki smo ga razdelili na dva modula, in sicer: MODUL 1: Razvoj in informatizacija internega trga dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave ter MODUL 2: Spremljanje razvoja zaposlenih, ki vključuje informacijsko podporo vzpostavljenemu kompetenčnemu modelu, vsebinsko prenovljenemu razvojnemu pogovoru ter ugotavljanju potreb po usposabljanjih. Za oba modula ločeno smo pripravili ter uskladili koncepta, ki vsebujeta vsebinsko ter informacijsko zasnovo projekta ter pripravili oceno učinkov na varstvo podatkov. Zaradi lažje priprave vsebinskih in tehničnih specifikacij ter ostalih dokumentov, ki so potrebni za uspešno informatizacijo projekta, pa smo s pomočjo IT orodja izrisali vse procese, ki bodo podprti v projektu. Po novem Informacijski sistem ne bo povezljiv z nobenim drugim informacijskim sistemom in bo prijazen uporabniku kot enostavno orodje za uspešno in optimalno vodenje kadrovskih procesov posameznim organom (kadrovskim službam, vodjam in javnim uslužbencem).  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: V okviru javnega naročila za vzpostavitev informacijskega sistema je bila v letu 2018 podpisana pogodba, ki je bila prekinjena. Po ponovni proučitvi projekta z vidika varstva osebnih podatkov ter glede na odzive resorjev smo se namreč odločili za poenostavljeno verzijo zasnove projekta, kjer informacijski sistem ponudimo posameznim organom oziroma njihovim kadrovskim službam kot orodje za uspešno in optimalno vodenje kadrovskih procesov, pri čemer ta sistem ne bo povezljiv z ostalimi informacijskimi sistemi, kot je bilo prvotno predvideno. Glede na navedene okoliščine se iščejo alternativne rešitve za informacijsko podprtje treh kadrovskih procesov, pri čemer je že pripravljena koncept za podprtje internega trga dela, znanja in priložnosti.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: Izvedena je bila poslovna analiza za izvedbo projekta in evalvacija v okviru medresorske delovne skupine (pregled in potrditve optimizacije procesov). Izvedeno je bilo javno naročilo (odprti postopek) za vzpostavitev Informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih in podpisana pogodba z zunanjim izvajalcem. Izvedene so bile predstavitve projekta različnim deležnikom. Izdelan je bil podroben komunikacijski načrt. Izvedene so bile aktivnosti (priprava podatkov, priprava analitik, priprava vsebinskih obrazložitev) za zagotovitev pravne podlage v okviru spremembe Zakona o javnih uslužbencih.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Potrjen je bil zagonski elaborat za projekt »Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih«, pripravljena je bila predinvesticijska in investicijska dokumentacije o celotne operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, v okviru, katere se izvaja projekt, izvedena je bila raziskava tržišča (identifikacija potencialnih ponudnikov glede na predmet naročila, ocenjena vrednost naročila, preučitev možnosti, ali na tržišču obstaja že rešitev za nakup informacijskega sistema), v teku je poslovna analiza, preučene so bile veljavne pravne podlage za vzpostavitev informacijskega sistema (IS HR-rast), izvedena in v izvajanju so bila usklajevanja s ključnimi deležniki in predstavitve bodočim uporabnikom, v teku je proces priprave vsebinskih in tehničnih specifikacij za izvedbo odprtega javnega naročila, potekajo pa tudi aktivnosti v zvezi z organizacijo dogodka, na katerem bo predstavljena vsebina projekta organom državne uprave.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija je izvedena v 10 %, pripravljen je zagonski elaborat projekta. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015