Natisni

Naloga

Priprava sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskih predpisov, Kolektivne pogodbe za javni sektor za zagotovitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev

Ukrep / Priprava sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskih predpisov, Kolektivne pogodbe za javni sektor za zagotovitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev

Zgodovina statusov

22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1366 dni
Naziv podcilja Priprava sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskih predpisov, Kolektivne pogodbe za javni sektor za zagotovitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2019
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.1.: Izboljšanje upravljanja človeških virov
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Iz decembra leta 2018 podpisanega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in stavkovnih sporazumov (Uradni list RS, št. 80/18) izhajajo tudi zaveze, ki se nanašajo na začetek usklajevanj sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Vladna stran je pripravila Izhodišča sprememb sistema plač javnega sektorja, ki jih je na seji pogajalske komisije dne 14. 6. 2019 predstavila reprezentativnim sindikatom javnega sektorja. Po predstavitvi Izhodišč sprememb sistema plač javnega sektorja, so se slednje obravnavale na nadaljnjih sejah pogajalske komisije jeseni 2019 (dne 11. 9. 2019, 14. 10. 2019 in 4. 11. 2019). Obe sindikalni pogajalski skupini sta tudi posredovali svoje pisne odzive, in sicer Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) dne 23. 9. 2019 in Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (PS SJS) dne 27. 9. 2019.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Ukrep v letu 2018 ni bil realiziran. Vladna stran je sicer v okviru pogajanj s sindikati javnega sektorja že v letu 2017 predlagala, da se začnejo usklajevanja predloga besedila sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), ki vsebuje institute, ki bi pomenili uveljavitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev, vendar so v letu 2017 intenzivno potekala pogajanja za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem sektorju. Glede na to, da so v decembru 2017 in januarju 2018 nekateri sindikati javnega sektorja napovedali stavke, so si v skladu s 4. členom Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) tako Vlada kot stavkajoči sindikati od dneva napovedanih stavk prizadevali za razrešitev stavkovnih zahtev, ki so se v bistvenem nanašale na povišanje uvrstitev delovnih mest in nazivov ter odpravo varčevalnih ukrepov, stavkovni sporazumi s stavkajoči sindikati javnega sektorja pa so bili sklenjeni v decembru 2018 in januarju 2019. Usklajevanje besedila sprememb in dopolnitev ZSPJS tako v času pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev, ni potekalo, saj so imeli sindikati javnega sektorja druge in drugačne stavkovne zahteve, ki so bile predmet pogajanj. Vlada in sindikati javnega sektorja pa so se v okviru dne 3. decembra 2018 sklenjenega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) in v stavkovnih sporazumih dogovorili tudi, da se pričnejo usklajevanja predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, zato se bodo usklajevanja ZSPJS predvidoma začela v letu 2019.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil oblikovan in večkrat predstavljen reprezentativnim sindikatom javnega sektorja. Decembra 2016 je bil med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, v katerem je zapisano, da vlada in sindikati soglašajo, da bo o temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju potrebno soglasje sindikatov in vlade. Navedeno pomeni, da vlada v zakonodajni postopek brez soglasja s sindikati ne bo vložila predloga sprememb in dopolnitev ZSPJS. Takšno stanje je pričakovati vsaj do konca leta 2018, ko izteče veljavnost zgoraj navedenega Dogovora s sindikati.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil oblikovan in večkrat predstavljen reprezentativnim sindikatom javnega sektorja. Decembra 2016 je bil med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, v katerem je zapisano, da vlada in sindikati soglašajo, da bo o temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje in sistema plač v javnem sektorju potrebno soglasje sindikatov in vlade. Navedeno pomeni, da vlada v zakonodajni postopek brez soglasja s sindikati ne bo vložila predloga sprememb in dopolnitev ZSPJS.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v obsegu 30 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015