Natisni

Naloga

Centralizacija ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem

Ukrep / Centralizacija ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem

Zgodovina statusov

20.02.2018 R
13.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Centralizacija ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 01.01.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.3.: Ravnanje s stvarnim premoženjem
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: V letu 2017 se je projekt centralizacije zaključil. Skupaj smo v okviru projekta centralizacije prevzeli 595 delov stavb, 115 stavb in 157 zemljišč. Dodatno, iz naslova nepremičnin, ki jih RS pridobi z omejitvijo dedovanja po socialno varstvenih predpisih, pa smo prevzeli še 236 solastniških ali lastniških delov stavb in 197 zemljišč. V okviru celotne centralizacije smo prevzeli oz. vstopili v 1.321 pogodbenih razmerji. Pred centralizacijo je bilo za posamezne objekte za posamezni namen (vzdrževanje, čiščenje, varovanje) sklenjenih cca. 250 pogodb ali naročilnic, v letu 2016 so bili vsi ti stroški združeni v okvir petih centralnih pogodb, ki obsegajo 250 lokacij. Število postopkov oz. procesov sklepanja pogodb/izdaje naročilnic se je zmanjšal za cca. 245 primerov. Kumulativno od začetka izvajanja prve faze centralizacije smo na najemninah prihranili cca 510.000 EUR. Na podlagi izkušenj iz prve faze smo v letu 2016 izvedli novo skupno javno naročilo, ki je obsegalo vse centralizirane objekte iz obeh faz. Razpis je obsegal 3 sklope za vse prevzete nepremičnine v RS, pripravljen za 3 leta, ocenjena vrednost razpisa pa je znašala 2.242.255 EUR. Na podlagi javnega razpisa in izvedene dražbe smo z izbranim ponudnikom podpisali pogodbo v višini 1.103.916,50 EUR, kar pomeni prihranek glede na ocenjeno vrednost 1.138.338,50 EUR. Poleg prihranka na finančnih sredstvih je potrebno izpostaviti tudi prihranek pri delu oziroma izvajanju javnih naročil, saj smo v okviru skupnega javnega naročila zajeli vse pogodbe in naročilnice, ki so jih sklepali posamezni organi na posameznih lokacijah. Pred centralizacijo je bilo sklenjenih cca 250 različnih pogodb in naročilnic, s skupnim javnim naročilom pa smo podpisali tri pogodbe (glede na sklop). Tehnično in fizično varovanje: Tudi v tem primeru smo združevali posamezne pogodbe po organih. Prevzeli smo 126 pogodb o tehničnem varovanju in fizičnem varovanju. Z razpisi bomo skušali tudi tu zmanjšati število pogodb. Trenutno imamo 1 pogodbo za izvajanje tehničnega varovanja in 6 pogodb fizičnega varovanja, vendar v te pogodbe še niso zajete vse lokacije, saj imajo nekatere še veljavne pogodbe. Skupni prihranek na novih pogodbah glede na ocenjeno vrednosti razpisa znaša cca 492.730 EUR. V skupnem javnem naročilu nismo oddali treh sklopov, za katere se razpis ponavlja in je trenutno še v teku. Čiščenje: Opravili smo skupno javno naročilo za izvedbo čiščenja prevzetih lokacij prve in druge faze centraliziranih objektov. Predvideni so bili 3 sklopi od tega smo zaradi revizije (neobičajno nizka cena) oddali lahko samo en sklop čiščenja, za ostala dva sklopa je razpis v teku. Podpisana pogodba prinaša prihranek glede na prej podpisane pogodbe v višini cca 102.000 EUR letno. Z realizacijo še ostalih sklopov JN o čiščenju bomo prešli iz naročilnic in manjših pogodb na 3 pogodbe za posamezne sklope.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  13.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Do 31.12.2016 je bilo centraliziranih 5 ministrstev in 12 organov v sestavi, skupaj 17 organov. MJU je skupaj prevzelo 89 kompleksov poslovnih stavb in 90 pripadajočih zemljišč. Dodatno je bilo iz naslova omejitev dedovanja po socialno varstvenih predpisih prevzeto cca. 110 delov stavb in 110 parcel ali delov parcel. MJU je vstopilo v okoli 460 pogodbenih razmerji, sporazumov ali dogovorov. Za plačilo tekočih in obratovalnih stroškov, najemnin in vzdrževanja prostorov po prej omenjenih pravnih podlagah je bilo prevzeto cca 8,5 mio € sredstev. Neposrednih prihrankov (zniževanje najema in količine prostora) je za 225.000 €, v letu 2016 je bilo realiziranih za 2,5 mio € prihodkov iz naslova ravnanja s celotnim premoženjem (oddaja v najem, počitniška dejavnost, prodaja …). Sredstva bodo v letu 2017 namenjena za zniževanje obsega najetih prostorov (odkup) in za investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Znižanje stroškov najemnine realizirano. Znižanje obratovalnih stroškov realizirano v obsegu 10 %. Znižanje obsega nepotrebnih nepremičnin realizirano v obsegu 20 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015