Natisni

Zgodovina statusov

25.01.2023 DR
21.02.2022 DR
30.07.2021 DR
22.10.2020 DR
22.04.2020 DR
12.02.2020 DR
08.06.2018 DR
31.01.2018 DR
18.07.2017 DR
23.01.2017 DR
16.11.2016 DR
27.02.2015 N
30.05.2014 N
23.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Izvedba prenove in nadgradnje e-postopkov na sistem eVEM 3.0
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2023
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Strategija razvoja javne uprave 2020 3.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.: Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1.: Izboljšanje poslovnega okolja
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  Admin  25.01.2023  Prenova postopkovnega dela je v polnem teku. Vzporedno razvijamo nove vloge (FURS, ZZZS, občine, MK, MOP). 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  Admin  21.02.2022  Prenova postopkovnega dela je v polnem teku. Vzporedno razvijamo nove vloge (občine, MK, MKGP, ZZZS, KPK, FURS, JAZMP, DRSI in vloge za EU državljane (SDG). 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Vzpostavitev ebolniškega lista - eBOL Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju jeseni 2019 pilotno, z januarjem 2020 pa nacionalno podprl izdajo elektronskih bolniških listov - eBOL. Samo mesec kasneje, za zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 dalje, pa so delodajalci za svoje zaposlene že (obvezno) prevzemali elektronske bolniške liste preko portala SPOT (prej eVEM), ki ga upravljamo na Ministrstvu za javno upravo. Elektronski bolniški list smo uvedli tik pred začetkom spomladanske epidemije COVID-19, ko si načina dela po starem, s fizičnim vročanjem papirnatih bolniških listov zavarovanim osebam, ne moremo niti predstavljati več. Uvedba elektronskega bolniškega lista je bila zares obsežna razvojna naloga, saj je bilo potrebno spremembe vpeljati pri izvajalcih zdravstvenih storitev, delodajalcih, pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Finančni upravi RS in ZZZS. Izvedena je bila celovito, poskrbljeno je bilo za digitalizacijo tako zelenih kot modrih bolniških listov, in za posodobitev vseh postopkov pri nastajanju in uporabi bolniških listov. 1. 2. 2020 je v veljavo stopila določba, po kateri so morali delodajalci do bolniškega lista dostopati elektronsko, za dostop do eBOL sta na voljo dve tehnični rešitvi: • preko portala SPOT (spot.gov.si) ali • preko Vmesnika eBOL in eNDM; gre za informacijsko rešitev, ki omogoča integracijo vmesnika eBOL in eNDM neposredno v program delodajalca, v katerem obračunava plače ali npr. vodi odsotnosti z dela za svoje zaposlene. Pooblaščena oseba podjetja/poslovnega subjekta neposredno pridobiva podatke o bolniških odsotnostih za zaposlene in podatke avtomatsko prenese npr. v obračun plače oz. v odsotnosti. S tem se postopek obdelave podatkov bistveno skrajša in optimizira. Elektronski bolniški list (eBOL) je prejel nagrado in priznanje na DSI (Dnevi slovenske informatike), ob tem je treba poudariti, da s temi rešitvami prispevamo in spodbujamo optimizacijo dela, kot tudi k razvoj novih oz. nadgradnjo obstoječih IT rešitev za poslovne subjekte. Predviden prihranek zaradi uvedbe eBOL in brezpapirnega poslovanja pri omenjenih uporabnikih je 11,5 milijonov evrov na letni ravni (največ, to je 6 milijonov evrov, za delodajalce, sledijo delavci z 2,4 milijona evrov prihrankov). Vpliv epidemije COVID-19 na delo portala SPOT Razglasitev epidemije je v letu 2020 močno vplivala tudi na aktivnosti dela na portalu SPOT. Zaradi omejevanja fizičnih obiskov točk SPOT, se je povečal obseg uporabnikov, za točke SPOT so bila pripravljena navodila za izvajanje postopkov, ki jih je bilo treba prilagoditi zaradi sprejemanja PKP ukrepov. Na podlagi ukrepov v PKP#6 je bila v začetku decembra na portalu SPOT vzpostavljena e-vloga »Obvestilo o delu na domu«, namenjena delodajalcem, ki so zaposlenim v cilju zmanjšanja tveganja okužbe, odredili delo na domu., S tem ukrepom je delodajalcem na voljo poenostavljen postopek, hkrati pa Inšpektoratu za delo omogočen avtomatiziran prevzem in obdelava podatkov o številu zaposlenih in drugih podatkov v zvezi z delom na domu. Začetek prenove postopkovnega dela portala SPOT Med ključnimi dosežki leta 2020 je začetek aktivnosti za prenovo postopkovnega dela portala SPOT. V naslednjih dveh letih bo tudi postopkovni del portala deležen obsežne tehnološke in vsebinske prenove. Na strani tehnološke prenove je prenova usmerjena v tehnološko konsolidacijo, v uporabo in implementacijo novih horizontalnih gradnikov, ki jih razvija MJU, ter razvoju z najsodobnejšimi orodji. Na strani vsebinske prenove postopkovnega dela bo le ta obsegala aktivnosti optimizacije obstoječih e-postopkov, poenotenja in izboljšanja uporabniške izkušnje ter razvoj novih storitev za poslovne subjekte. Prenova informativnega dela portala SPOT S koncem leta 2020 so v zaključno fazo prešle aktivnosti za vzpostavitev prenovljenega informativnega dela portala. Več kot 6.000 spletnih strani, ki so bile objavljene na evem.gov.si, je bilo preseljenih na novo orodje za urejanje vsebin (CMS – SilverStripe), v celoti je bila postavljena nova struktura vsebin in elementov portala. Portal SPOT poleg nove vizualne podobe strani in člankov, ponuja preglednejše vsebine, hitrejši in preglednejši dostop do e-postopkov in storitev. Uporabnikom so na voljo različni dogodki s področja podjetništva, ki se odvijajo po Sloveniji in novice o novostih na portalu SPOT. Za lažje in hitrejše iskanje informacij je vzpostavljen napreden iskalnik. Po novem lahko uporabniki podajo svoje mnenje ali predloge o portalu in tako pomagajo izboljšati uporabniško izkušnjo vsebine in storitev portala. Vsebine so na prijaznejši način dostopne tudi na različnih napravah (mobilni telefoni, tablice, računalniki,…). Vzpostavitev e-poslovanja za občine preko portala SPOT Portal SPOT po novem omogoča tudi elektronsko oddajo najpogostejših vlog, za katere so pristojne občine. Z vzpostavitvijo elektronskih vlog se uporabnikom poenostavlja in vzpostavlja elektronsko poslovanje z občino. Projekt vzpostavitve elektronskih vlog za občine je v začetni fazi. Oddaja določenih vlog je zaenkrat omogočena le za nekatere občine. Več: Poslujem z občino – e-vloge za poslovne subjekte na portalu SPOT | SPOT (gov.si). Nove e-vloge ARSO V cilju digitalizacije fizičnih vlog so bile v začetku leta vzpostavljene tudi nove e-vloge in integracija z informacijskim sistemom Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Poslovni subjekti lahko preko portala SPOT oddajo 7 e-vlog povezanih s pridobivanjem različnih soglasij in dovoljenj s tega področja. Statistika portala za leto 2020: Kot kažejo številke in izvedeni postopki, ki jih uporabniki izvedejo preko portala SPOT ali na točkah SPOT, gre za obsežen portal, ki je je postal vsakodnevno orodje za delo pri delodajalcih, njihovih računovodjih ali drugih servisih. Delovanje portala SPOT vpliva na delovanje vseh točk SPOT in notarjev, je izrazito integracijski sistem, ki v cilju hitrega in enostavnega poslovanja z državo, povezuje številne informacijske sisteme organov javne uprave. • V letu 2020 je bilo preko portala SPOT oddanih 2.166.166 vlog. • Od tega je bilo preko portala oddanih 1.277.054 vlog, preko spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik eBOL in eNDM – za prenos e-bolniških listov in oddaj zahtevkov za refundacijo nadomestila plače) je bilo oddanih 889.112 vlog. • V celotni mreži SPOT točk največ postopkov izvedejo na AJPES točkah SPOT. • Največje število oddanih vlog preko portala oz. kadrovskega vmesnika je bilo izvedenih na postopku M12, sledita postopka M-2 in M-1, nato sledijo vloge za nadomestilo plače itd. • eBOL in refundacije: o V letu 2020 je bilo izdanih 1,65 milijona elektronskih bolniških listov. o Vsaj en bolniški list je elektronsko podpisalo 1.746 zdravnikov. o Vsaj en bolniški list je preneslo 38.064 delodajalcev. o Delež elektronskih zahtevkov za refundacijo nadomestila plač se je v 2020 podvojil: decembra 2019 je znašal 33,61 %, decembra 2020 pa že 64,03 %  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  22.10.2020  Javno naročilo je bilo uspešno izvedeno in podpisana pogodba z izvajalcem. Potekajo delavnice in aktivnosti za izvedbo poslovne analize in pripravo PZI. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: V letu 2019 smo razvijali novo e-storitev, ki bo delodajalcem omogočala dostop do izdanih bolniških listov za zaposlene – eBOL. Potrdilo o upravičeni odsotnosti z dela ali t.i. bolniški list za delodajalca predstavlja podlago za obračun nadomestila plače ali podlago za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja – ZZZS. Preko portala SPOT bo omogočen prenos in prikaz vseh izdanih eBOL za izbrano obdobje za izbranega delavca oziroma za vse delavce, ki so zaposleni pri tem delodajalcu. Letno je izdanih okrog 1,5 milijona bolniških listov. Na e-postopku za Oddajo davčnih podatkov smo uvedli spremembe, ki se nanašajo na izračun predvidene davčne osnove (IPDO) in izračun predvidenih obrokov akontacij. Poslovnim subjektom je omogočeno, da od doma uredijo vpis v davčni register in uredijo podatke za vpis davčnega obdobja. Davčni zavezanec, ki prične s poslovanjem na novo, si tako lahko sam izračuna akontacijo davka za prvo davčno obdobje. Nadgrajen je bil tudi sistem pooblaščanja za delo v portalu SPOT, in sicer se vsaka sprememba v zvezi s pooblastili pošlje tako vlagatelju, kot pooblaščencu na njegov elektronski naslov. S to spremembo smo razbremenili referente na točkah SPOT, saj je bilo v letu 2018 podeljenih 42.049 pooblastil, večina pooblastil pa je bilo urejenih na eni izmed točk SPOT. Za podjetnika, ki želi izbrisati svoje podjetje (s.p.), smo na portalu podjetnika dodali opozorilo, da pred izbrisom s.p. uredi tudi odjavo iz obveznega socialnega zavarovanja (M2). Vzpostavili smo začasno hrambo korporacijskih dejavnosti pri družbah. Funkcionalnost omogoča hrambo dodatnih dejavnosti podjetja iz že oddanih AJPES/SODIŠČE vlog v portal SPOT, kar portal SPOT od vzpostavitve naprej ni omogočal. Pri kreiranju vloge za spremembo podjetja se tako po novem dejavnosti shranijo v portal SPOT in referenti na točkah SPOT bistveno lažje izvedejo vse nadaljnje postopke v zvezi s spremembami podjetja, ki se vpišejo v akt o ustanovitvi oz. družbeno pogodbo. Pri urejanju sprememb in odjav iz socialnih zavarovanj smo poenostavili postopek iskanja zavarovanj po sistemu, in sicer z odpravo registrske številke ZZZS.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  12.02.2020  Javno naročilo je v fazi priprave specifikacij. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  08.06.2018  Do julija bodo potekale predstavitve različnih platform, kot možnosti nadgradnje sistema eVem 3.0. Sprejeta je bila odločitev, da se pri izvedbi naročila gre v konkurenčni dialog. Za namen izvedbe naročila bo sestavljena delovna skupina (UR in DI).  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  V okviru nadgranje obstoječega portala eVEM je bila s 1.1.2018 vzpostavljena elektronska storitev za pridobitev ali predčasno prekinitev potrdila A1, ki je podlaga za napotitev delavca na delo v tujino. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev določa obvezno oddajo vloge preko portala (ocenjujemo prihranke v višini 1,9 mio EUR). S 1.1. 2018 je bila izvedena skladno s spremembami zakonodaje izvedena tudi nadgradnja obstoječe storitve za objavo prostega delovnega mesta (obrazec PDM1). S koncem januarja je poslovnim subjektom, ki zaposlujejo državljane tretjih držav na voljo tudi nova storitev za kontrolo trga dela - obrazec PDM-KTD. Pripravlja se nadgradnja obrazca A1 (13.člen), ki bo olajšal pridobivanje dovoljenja A1 za prevozniška podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo z montažo oz. opravljanjem storitev montaže in servisiranja na EU trgu. Pristopili smo k vzpostavitvi elektronske storitve za prijavo poškodbe pri delu. V teku so aktivnosti za celovito prenovo storitvenega dela portala. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.07.2017  Podpora 2 novim postopkom (refundacije in priprave na A1 – podpora postopku napotitve delavcev v tujino); od 1. oktobra 2016 je omogočena elektronska oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za vse delodajalce. Na letni ravni se izvede približno 500.000 takšnih postopkov. Storitev ni obvezna. V kolikor bi jo vsi uporabljali, znašajo ocenjeni prihranki 1,5 mio EUR na letni ravni. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  23.01.2017  Od 1. januarja 2016 preko portala e-Vem vzpostavljeno obvezno elektronsko sporočanje prijave, odjave in spremembe v obvezna socialna zavarovanja za vse poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, pri čemer so ocenjeni prihranki 10,2 mio € na letni ravni. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  Admin  16.11.2016  V začetku l. 2016 je bil potrjen Zagornski elaborat projekta. Ukrep je v začetni fazi izvedbe. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  27.02.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  ni sprememb 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  23.04.2014