Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Interoperabilnostni skupni gradniki in funkcionalnosti: vzdrževanje obstoječih gradnikov za elektronske podatkovne poizvedbe, prilagoditev obstoječih gradnikov za optimalno funkcioniranje v DRO in izgradnja novih gradnikov MJU R
Ostalo Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov: vzpostavitev enotnih metodologij, standardov in praks pri razvoju, implementaciji in vzdrževanju registrov, vzpostavitev enotnih postopkov, orodij in platforme za potrebe razvoja -... MJU R
Ostalo Poglobljena analiza obstoječega sistema informacijske podpore pripravi in izvrševanju proračuna in oblikovanje potrebnih sprememb na posameznih ravneh sektorja država MF R
Ostalo Izvedba pilotnega projekta racionalizacije finančnih služb v dveh skupinah izbranih upravnih enot MJU R
Ostalo Oblikovanje smernic za naročanje inženirskih storitev in gradenj MJU R
Ostalo Oblikovanje smernic za naročanje IKT MJU R
Ostalo Oblikovanje metodologije projektnega dela na ravni vladnih strateških razvojniih projektov MJU R
Ostalo Vpeljava enotnega SVK za merjenje ključnih merljivih ciljev in kazalnikov od vrha navzdol pilotno v MJU MJU R
Ostalo Oblikovanje strateških usmeritev in prioritet za inšpekcijske organe RS v letu 2017 (skupni nadzori, usmerjeni nadzori, prioritetni inšpekcijski nadzori) MJU R
Ostalo Vzpostavitev sistema podatkovnega skladišča in poslovne analitike na MJU, kasneje kot horizontalna storitev na DRO za organe državne uprave MJU R
Ostalo Varnostna politika: ... MJU R
Ostalo Zagotovitev bolj usklajenega in ciljnega pridobivanja in razvoja znanja in inovacij ter prenosa v kmetijsko prakso s prenovo organiziranosti javnih služb v kmetijstvu MKGP R
Ostalo Ustanovitev probacijske službe MP R
Ostalo Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS MK R
Ostalo Vzpostavitev smernic za koriščenje olajšav R&R MF R
Ostalo Sprejem ključne digitalne zakonodaje MJU R
Ostalo Čim hitreje do akreditacij in certificiranja v skladu z eIDAS MJU R
Ostalo Spodbujanje ustanavljanja start up podjetij MGTŠ R
Ostalo Informacijska avtocesta za gospodarstvo - širokopasovna povezava do vseh gospodarskih subjektov MJU R
Ostalo Razvojne podpore za spodbujanje digitalizacije oz. e-poslovanja MGTŠ R
Ostalo Hitrejša aktivacija registriranih brezposelnih oseb s prioritetno obravnavo ciljnih skupin MDDSZ R
Ostalo Razvojne podpore Horizontalne IKT mreže v okviru SRIP Pametna mesta in skupnosti MGTŠ R
Ostalo Poenostavitev pogojev določenih v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu storitve za opravljanje gostinske dejavnosti MGTŠ R
Ostalo Uvedba uradne elektronske identitete pravnih in fizičnih oseb MJU R
Ostalo Prenova regulacij poklicev in dejavnosti na področju odvetništva MP R