Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Priprava in spremljanje izvajanja Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-16 - ničelna toleranca do korupcije MJU R
Ostalo Alternativne rešitve pred ukinitvijo pogrebnin in posmrtnin MZ R
Ostalo Nezadostna informiranost o reguliranih dejavnostih in poklicih MGTŠ R
Ostalo Projekt e-policist, ki bo omogočil neposredni vpogled v evidence policije in dokončanje naloge policista že na »terenu« MNZ R
Ostalo Elektronsko poslovanje z državnimi tožilstvi MNZ R
Ostalo Sprememba zakonodaje v smeri zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega pregona gospodarskega kriminala in korupcije MP R
Ostalo Sprememba načina 14 dnevnega določanja cen naftnih derivatov MGTŠ R
Ostalo Določiti donosnost državnega kapitala/premoženja s pomočjo mednarodne benchmark analize. MF R
Ostalo Zagotovitev ustreznih pogojev za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj MNVP R
Ostalo Pripraviti nabor sektorjev, ki jih je potrebno prestrukturirati MGTŠ R
Ostalo Ureditev delovanja kolektivnih organizacij MGTŠ R
Ostalo Izdelava analize izvajanja funkcij subjektov javne uprave in izdelava ter apliciranje kazalnikov primerljivosti MJU R
Ostalo Poglobljena analiza oblik izvajanja upravnih nalog in načrt povezovanja organov (lokacijsko, podporne službe) MJU R
Ostalo Razširitev analize stanja in potrebnih sprememb na področju pravnega okvira za oblikovanje programskega proračuna, informacijskih rešitev ter organizacije dela na vse skupine institucionalnih enot sektorja država MF R
Ostalo Priprava zakonskih podlag za uvedbo programskega proračuna pri vseh institucionalnih enotah sektorja država ter okrepitev notranjega nadzora (nov ZJF, izvedbeni akti), vključno z opredelitvijo ključnih terminskih okvirov za posamezne korake pri... MF R
Ostalo Ukrepi za povečanje zavedanja in znanja o programskem proračunu za vse ravni sektorja država MF R
Ostalo Vzpostavitev organizacijske strukture za krovni nadzor, usklajevanje in usmerjanje strateških projektov vlade MJU R
Ostalo Oblikovanje programov usposabljanja za zaposlene v javni upravi MJU R
Ostalo Priprava Analize in izhodišč za spremembo plačnega sistema MJU R
Ostalo Priprava metodologije evalviranja usposabljanja MJU R
Ostalo Centralizacija ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem MJU R
Ostalo Vzpostavitev enotnega spletnega portala stvarnega premoženja države MJU R
Ostalo Sprejem novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (sprememba 10. člena glede objave predpisov na spletu) MJU R
Ostalo Priprava spletnega priročnika IJZ za občine MJU R
Ostalo Sprejem novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (implementacija Direktive 2013/37/EU – ponovna uporaba podatkov javnega sektorja) MJU R