Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Internacionalizacija Določiti jasne naloge posameznih državnih institucij in organizacij podpornega okolja s področja internacionalizacije MGTŠ R
Podporno okolje Določiti naloge agencije SPIRIT, ki bo skrbela tudi za uresničevanje politike tehnološkega razvoja MGTŠ R
Siva ekonomija Dopolnitev postopkov za nadzor in ukrepanje v primeru nedovoljenega izkoriščanja mineralnih surovin. MNVP R
Siva ekonomija Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov MGTŠ R
Sociala Državljane (upokojence) razbremeniti pri vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov za dodeljevanje varstvenega dodatka, pri čemer jim ne bi bilo potrebno dva krat na leto ponovno vlagati celotne dokumentacije. MDDSZ R
Sociala Državljane razbremeniti pri vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov za dodeljevanje pravic, kot je recimo pravica do otroškega dodatka z avtomatsko izdajo odločbe MDDSZ R
Internacionalizacija Dvig mednarodne kakovosti slovenskih univerz MVZI R
Davki Dvig praga obdavčitve z normiranimi odhodki vsaj do 100.000 EUR MF R
Ostalo eBDP (elektronska vloga za pridobitev biometričnega dovoljenja za delo in prebivanje) MGTŠ R
Promet Elektronifikacija postopka izdaje licenc MzI R
Ostalo Elektronske storitve za državljane (e-uprava3): nadgradnja orodij informacijske tehnologije in e-storitev kanalov za ponujanje storitev javne uprave končnim uporabnikom v smislu bolj celovitega pokrivanja potreb uporabnikov po konceptu življenjskih... MDP R
Ostalo Elektronsko poslovanje z državnimi tožilstvi MNZ R
Razvojni zagon Energetsko prestrukturiranje gospodarstva MzI R
Razvojni zagon Enostaven dostop do finančnih virov preko Slovenskega podjetniškega sklada MGTŠ R
Ostalo Enotna poslovna točka (EPT): Izvedba popisov vseh vstopnih pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu MDP R
Javna naročila Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) v angleškem jeziku MJU R
Razvojni zagon Financiranje vrzeli od 100.000 EUR do 1 mio EUR MGTŠ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Finančni viri za zagonska podjetja MGTŠ R
Razvojni zagon Hitra sanacija bank in ukrepi za odpravo kapitalskega krča v podjetjih MF R
Ostalo Hitrejša aktivacija registriranih brezposelnih oseb s prioritetno obravnavo ciljnih skupin MDDSZ R
Odprava administrativnih ovir Imenovanje gospodarskega ombudsmana v kabinetu predsednice vlade in posebne medresorske komisije za hitro razreševanje kratkih stikov med podjetji in državno birokracijo. MGTŠ R
Sociala Informacijska podpora prošnji za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo MDDSZ R
Sociala Informacijska podpora prošnji za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo. Prošnjo za sprejem in premestitev v institucionalno varstvo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na obrazcu. MDDSZ R
Sociala Informacijska podpora vodenju evidenc o socialnovarstvenih storitvah MDDSZ R
Ostalo Interaktivna shema priprave predpisov SVZ R