Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Izdelava analize izvajanja funkcij subjektov javne uprave in izdelava ter apliciranje kazalnikov primerljivosti MJU R
Okolje, prostor Izkoriščanje sredstev programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim izdelkom, procesom v MSP MGTŠ R
Javna naročila Izobraževanje na področju javnonaročniške zakonodaje in usmeritve za izvajanje javnonaročniške zakonodaje MJU R
Javna naročila Izvajanje skupnega javnega naročanja (vključno z zdravstvom) MJU R
Ostalo Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra MJU R
Odprava administrativnih ovir Izvedba evalvacij učinkov realiziranih ukrepov MJU R
Razvojni zagon Izvedba nadstandardnih kmetijskih praks na področju zelenega gospodarstva MKGP R
Ostalo Izvedba pilotnega projekta racionalizacije finančnih služb v dveh skupinah izbranih upravnih enot MJU R
Davki Izvedba prehoda javnega sektorja, povezane s prehodom v zeleno gospodarstvo MNVP R
Razvojni zagon Izvedba zelene proračunske reforme MF R
Plačilna disciplina Javna objava oseb odgovornih za podeljevanje »slabih« kreditov MF R
Promet Javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje GJS javnega potniškega prometa MzI R
Razvojni zagon Kombinirana podpora Slovenskega podjetniškega sklada mikro ali malim podjetjem, ki jih ekonomsko smiselno razvojno prestrukturirati (garancije) MGTŠ R
Okolje, prostor Lažje in učinkovitejše gospodarjenje z zemljišči, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini večjega števila agrarnih skupnosti. MKGP R
Promet Liberalizacija cen naftnih derivatov MGTŠ R
Ostalo Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu MJU R
Podporno okolje Modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom in merjenje njihovih učinkov na gospodarstvo (MSP test) MJU R
Okolje, prostor Načrti za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka MNVP R
Razvojni zagon Načrtovanje infrastrukturnih investicij MzI R
Javna naročila Nadgradnja portala javnih naročil MJU R
Javna naročila Nadgradnja portala za javno naročanje, tako da bodo naročniki obvezno objavljali pogodbe iz javnih naročil, koncesij in javno-zasebnih partnerstev MJU R
Okolje, prostor Nadgradnja spletnega portala eVode MNVP R
Internacionalizacija Največji del gospodarske rasti izhaja iz izvoznega gospodarstva, zato je nujna priprava akcijskega programa za dodatno podporo izvozu in odločnejša podpora turizmu. MGTŠ R
Okolje, prostor Natančno spremljanje pravočasnosti izdajanja dovoljenj in soglasij MNVP R
Davki Neenakopraven položaj d.n.o. in d.o.o. MF R