Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Interoperabilnostni skupni gradniki in funkcionalnosti: vzdrževanje obstoječih gradnikov za elektronske podatkovne poizvedbe, prilagoditev obstoječih gradnikov za optimalno funkcioniranje v DRO in izgradnja novih gradnikov MJU R
Izobraževanje, kadri, mladi Izboljšanje kariernih orientacij mladih MVZI R
Okolje, prostor Izboljšanje usposobljenosti zaposlenih za poznavanje in uporabo koncepta krožnega gospodarstva na ključnih resorjih: MGRT, MOP, MIZŠ, SVRK, MF MNVP R
Razvojni zagon Izboljšati nacionalni inovacijski sistem MGTŠ R
Javna naročila Izboljšave informacijskega sistema ISARR MKRR R
Odprava administrativnih ovir Izdajanje certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika MVZI R
Ostalo Izdelava analize izvajanja funkcij subjektov javne uprave in izdelava ter apliciranje kazalnikov primerljivosti MJU R
Okolje, prostor Izkoriščanje sredstev programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim izdelkom, procesom v MSP MGTŠ R
Javna naročila Izobraževanje na področju javnonaročniške zakonodaje in usmeritve za izvajanje javnonaročniške zakonodaje MJU R
Javna naročila Izvajanje skupnega javnega naročanja (vključno z zdravstvom) MJU R
Ostalo Izvajanje storitev Varnostno operativnega centra MJU R
Odprava administrativnih ovir Izvedba evalvacij učinkov realiziranih ukrepov MJU R
Razvojni zagon Izvedba nadstandardnih kmetijskih praks na področju zelenega gospodarstva MKGP R
Ostalo Izvedba pilotnega projekta racionalizacije finančnih služb v dveh skupinah izbranih upravnih enot MJU R
Davki Izvedba prehoda javnega sektorja, povezane s prehodom v zeleno gospodarstvo MNVP R
Razvojni zagon Izvedba zelene proračunske reforme MF R
Plačilna disciplina Javna objava oseb odgovornih za podeljevanje »slabih« kreditov MF R
Promet Javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje GJS javnega potniškega prometa MzI R
Razvojni zagon Kombinirana podpora Slovenskega podjetniškega sklada mikro ali malim podjetjem, ki jih ekonomsko smiselno razvojno prestrukturirati (garancije) MGTŠ R
Okolje, prostor Lažje in učinkovitejše gospodarjenje z zemljišči, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini večjega števila agrarnih skupnosti. MKGP R
Promet Liberalizacija cen naftnih derivatov MGTŠ R
Ostalo Lokacijsko združevanje organov državne uprave na enem naslovu MJU R
Podporno okolje Modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom in merjenje njihovih učinkov na gospodarstvo (MSP test) MJU R
Okolje, prostor Načrti za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka MNVP R
Razvojni zagon Načrtovanje infrastrukturnih investicij MzI R