Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Vzpostavitev enotne državne spletne točke kot rezultat postopnega prenosa vsebin iz predstavitvenih spletnih mest državne uprave in hkratne postopne ukinitve predstavitvenih spletnih mest MJU R
Odprava administrativnih ovir Vzpostavitev e-vročanja na Finančni upravi RS MF R
Ostalo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka (DRO): Vzpostavljena namenska računalniška infrastruktura za neposredne proračunske uporabnike, ki bo nudila računske, shranjevalne, razvojne, poslovne in druge zmogljivosti v obliki storitev. MJU R
Odprava administrativnih ovir Vzpostavitev avtomatske izmenjave podatkov med sistemoma eVŠ, CEUVIZ in študenskimi servisi MJU R
Ostalo Vzpostavitev 12 finančnih služb za vse upravne enote MJU R
Izobraževanje, kadri, mladi Vzgoja, izobraževanje in usposabljanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju MVZI R
Promet Vrednotenje storitev presojevalcev varnosti cestne infrastrukture po ceniku MzI R
Siva ekonomija Vpeljava učinkovitega sistema boja proti delu na črno MF R
Ostalo Vpeljava enotnega SVK za merjenje ključnih merljivih ciljev in kazalnikov od vrha navzdol pilotno v MJU MJU R
Promet Vpeljava enotne vozovnice za vse udeležence v javnem potniškem prometu MzI R
Odprava administrativnih ovir Vodenje in koordinacija realizacije ukrepov iz Enotne zbirke ukrepov MJU R
Podporno okolje Vključitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema med pomembne institucije podpornega podjetniškega okolja MGTŠ R
Ostalo VideoID Notar MGTŠ R
Razvojni zagon Vavčer za prenos podjetij MGTŠ R
Ostalo Varnostna politika: ... MJU R
Odprava administrativnih ovir Varnost in zdravje pri delu MDDSZ R
Okolje, prostor V zvezi s presojo vplivov na okolje je potrebno preveriti smiselnost tako imenovanega »Dodatka« v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. MNVP R
Plačilna disciplina V register transakcijskih računov pri AJPES vključiti tudi javno objavo transakcijskih računov gospodarskih subjektov v tujini MF R
Javna naročila Uveljavitev zelenega javnega naročanja pri gradnji in obnovi cest, z vključevanjem okoljskih meril pri javnem naročanju MNVP R
Okolje, prostor Uveljavitev osebne odgovornosti predstojnikov organov, ki ne zagotavljajo reševanja zadev v roku. MNVP R
Ostalo Uvedba uradne elektronske identitete pravnih in fizičnih oseb MJU R
Odprava administrativnih ovir Uvedba objave javnih razpisov na enotnem portalu ter uvedba možnosti elektronske prijave na razpise MJU R
Zdravje, varnost Uvedba eZdravja MZ R
Zdravje, varnost Uvedba elektronske poti za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje MZ R
Odprava administrativnih ovir Uvedba e-poslovanja med zavezanci in CURS na področju trošarin. MF R