Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Ostalo Informacijska avtocesta za gospodarstvo - širokopasovna povezava do vseh gospodarskih subjektov MJU R
Odprava administrativnih ovir Omogočiti tujcem plačilo kazni s plačilno kartico na kraju prekrška MNZ R
Podporno okolje Razvoj "Poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte e-VEM in EUGO" - informacije in postopki za vstop na trg in poslovanje z državo in vzdrževanje sistema e-VEM. MJU R
Ostalo Sprejem ključne digitalne zakonodaje MJU R
Davki Učinkovito privabljanje in uporaba znanja iz tujine za razvoj Slovenije MF R
Javna naročila Uvedba obvezne izvršnice MF R
Siva ekonomija "Pri strokovnem nadzoru izvajanja restavratorskih in gradbenih del za ohranjanje kulturnih spomenikov dodatna pozornost na način plačevanja zaposlenih pri izvajalcih/podizvajalcih ter na višino uradno plačanih tarif. ... MK R
Specializacija Aktivna podpora države pri uvajanju sodobne, ekološke in varne tehnologije v cestnem transportu MNVP R
Izobraževanje, kadri, mladi Aktivna politika zaposlovanja - Usposabljanje in izobraževanje MDDSZ R
Razvojni zagon Aktivno privabljanje tujih zasebnih investitorjev v Slovenijo in vzpostavitev močne promocije MGTŠ R
Ostalo Alternativne rešitve pred ukinitvijo pogrebnin in posmrtnin MZ R
Odprava administrativnih ovir Analiza delovanja ZBPP v praksi, poenostavitev postopka uveljavljanja BPP in ugotavljanja pogojev za dodelitev BPP ter priprava predloga sprememb zakona  MP R
Razvojni zagon Bistveno povečanje sredstev Slovenskega podjetniškega sklada za subvencije pri nakupu nove tehnološke opreme MGTŠ R
Ostalo Celovitost in preglednost informacij, vezanih na SVK MJU R
Ostalo Centralizacija ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem MJU R
Odprava administrativnih ovir Čezmejno opravljanje storitev MGTŠ R
Ostalo Čim hitreje do akreditacij in certificiranja v skladu z eIDAS MJU R
Specializacija Črtanje zakonskega določila drugega odstavka 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu, da se mora za voznika avtobusa in vozila, ki opravlja stalne izvenlinijske prevoze, uporabljati pogodba o zaposlitvi MzI R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Delovni spori naj se rešujejo tudi izvensodno, zlasti z arbitražo in mediacijo. MP R
Javna naročila Dodajanje novih funkcionalnosti, ki bodo pripomogle k še večji transparentnosti javnega naročanja MJU R
Ostalo Dodatne funkcionalnosti informacijske rešitve Statist MJU R
Ostalo Določiti donosnost državnega kapitala/premoženja s pomočjo mednarodne benchmark analize. MF R
Internacionalizacija Določiti jasne naloge posameznih državnih institucij in organizacij podpornega okolja s področja internacionalizacije MGTŠ R
Podporno okolje Določiti naloge agencije SPIRIT, ki bo skrbela tudi za uresničevanje politike tehnološkega razvoja MGTŠ R
Siva ekonomija Dopolnitev postopkov za nadzor in ukrepanje v primeru nedovoljenega izkoriščanja mineralnih surovin. MNVP R