Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Davki Znižanje stroškov davčne izvršbe MF R
Specializacija Znižanje glob za prekrške voznikov, prevoznikov ter odgovornih oseb MzI R
Davki Zmanjšati odliv stokovnjakov v tujino MF R
Siva ekonomija Zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno in učinkovitejši nadzor nad kršitvami zakona, proučitev možnosti za uresničitev pripomb in predlogov nadzornih organov iz poročila vladne komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja... MDDSZ R
Izobraževanje, kadri, mladi Zmanjšanje administrativnih ovir na področju verifikacije učnih mest, ki jo trenutno ureja Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra. MVZI R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zaposlovanje in ukrepi aktivne politike zaposlovanja MDDSZ R
Okolje, prostor Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtoceste MzI R
Razvojni zagon Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih MF R
Davki Zahteva za omejitev prenosa podjetja zasebnika le med družinskimi člani ter zahteva, da se mora pogodba o prenosu podjetja na pravnega naslednika skleniti v notarski obliki. MGTŠ R
Podporno okolje Zagotoviti visoko raven zaščite potrošnikov in odpraviti nekatera nesorazmerna bremena za gospodarske subjekte MGTŠ R
Siva ekonomija Zagotoviti ustrezno evidentiranost in obravnavo celotnega obsega nedovoljenih gradenj MNVP R
Internacionalizacija Zagotoviti učinkovitejši in fleksibilnejši vizni režim za tuje poslovneže MZEZ R
Izobraževanje, kadri, mladi Zagotovitev večjega zaposlovanja mladih izobraženih kadrov MDDSZ R
Ostalo Zagotovitev ustreznih pogojev za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj MNVP R
Razvojni zagon Zagotovitev svetovanja za MSP s podporo pred nelojalno poslovno prakso (TIRS) MGTŠ R
Internacionalizacija Zagotovitev sredstev za svetovanje in pomoč pri prodoru na tuje trge v okviru posebnega vavčerja za mikro in mala podjetja MGTŠ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zagotovitev spletnega orodja, ki bo brezplačno na voljo zlasti delodajalcem, ki zaposlujejo majhno število delavcev, da sami ocenijo tveganja v svojih organizacijah MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zagotovitev pravnih podlag za vzpostavitev neposrednega dostopa inšpektorata za delo do podatkov iz nekaterih uradnih evidenc drugih nadzornih organov, ki jih potrebuje pri svojem delu MDDSZ R
Okolje, prostor Zagotovitev pravne podlage za zagotavljanje dobrega stanja voda in kvalitete vode ter instrumentov za upravljanje z vodami MNVP R
Razvojni zagon Zagotovitev poštene sestave odborov za standardizacijo MGTŠ R
Ostalo Zagotovitev bolj usklajenega in ciljnega pridobivanja in razvoja znanja in inovacij ter prenosa v kmetijsko prakso s prenovo organiziranosti javnih služb v kmetijstvu MKGP R
Okolje, prostor Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja in proizvode MNVP R
Razvojni zagon Zagotavljanje pravilne uporabe načela vzajemnega priznavanja MGTŠ R
Razvojni zagon Zagotavljanje mentoriranja in svetovanja preko vavčerjev (enostavne pomoči manjših vrednosti) MGTŠ R
Razvojni zagon Začetek resne privatizacije MF R