Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Sociala Nefleksibilnost trga dela (med drugim oteženo odpuščanje,…) MDDSZ R
Sociala Neposredno pridobivanje podatkov o zaposlitvi in o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo od FURS s strani strokovnih delavcev CSD na področju starševskega varstva. MDDSZ R
Ostalo Nezadostna informiranost o reguliranih dejavnostih in poklicih MGTŠ R
Odprava administrativnih ovir Novela Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi MP R
Davki Obdavčitev osebnih družb MF R
Okolje, prostor Objavljanje informacij in gradiv za promocijo načel trajnostne gradnje ter spremljanje in obveščanje o usmeritvah EU MNVP R
Okolje, prostor Oblikovanje in sprejem nacionalnega energetskega programa MzI R
Razvojni zagon Oblikovanje instrumenta za izboljšanje snovne in energetske učinkovitosti (povratni in nepovratni viri) MGTŠ R
Ostalo Oblikovanje izhodišč za sistemske spremembe na področju inšpekcijskega nadzora in delovnega gradiva novele Zakona o inšpekcijskem nadzoru na podlagi analize stanja, upoštevaje primerjalne ureditve drugih držav in smernic OECD MJU R
Ostalo Oblikovanje metodologije projektnega dela na ravni vladnih strateških razvojniih projektov MJU R
Ostalo Oblikovanje programov usposabljanja za zaposlene v javni upravi MJU R
Ostalo Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev čiščenja MJU R
Ostalo Oblikovanje smernic za naročanje IKT MJU R
Ostalo Oblikovanje smernic za naročanje inženirskih storitev in gradenj MJU R
Ostalo Oblikovanje strateških usmeritev in prioritet za inšpekcijske organe RS v letu 2017 (skupni nadzori, usmerjeni nadzori, prioritetni inšpekcijski nadzori) MJU R
Sociala Oblikovanje zelenih delovnih mest ob hkratnem izboljševanju socialne enakosti in možnosti MDDSZ R
Internacionalizacija Odpiranje nacionalnih raziskovalnih programov MVZI R
Odprava administrativnih ovir Odprava administrativnih ovir na področju sodstva MP R
Okolje, prostor Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju vodnih soglasji MNVP R
Davki Odprava časovne omejitve za prosto odločitev zavezancev o načinu izvajanja postopka potrjevanja računov pri davčnem organu, ki je v skladu z veljavnim ZDavPR dovoljen le v prehodnem obdobju MF R
Davki Odprava dodatnega davka na motorna vozila MF R
Odprava administrativnih ovir Odprava odplačnih služnosti MP R
Podporno okolje Odprava ovire za razvoj ‘fintech’ podjetij, katerim Banka Slovenije preprečuje odprtje fiduciarnega računa MF R
Sociala Odprava vsakoletnega dostavljanja potrdil o šolanju v postopkih uveljavljanja družinske pokojnine MVZI R
Okolje, prostor Odprava zahteve za akreditacijo oz. nadomestitev z ustreznejšo rešitvijo - sprememba oz. poenostavitev pogojev za seizmološkega opazovalca MNVP R