Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Javna naročila Večja informatizacija postopkov oddaje javnih naročil MJU DR
Ostalo Centralna evidenca nepremičnin MJU DR
Ostalo Vzpostavitev sodobnega in učinkovitejšega sistema upravnega procesnega varstva MJU DR
Ostalo Boljša uprava Vzpostavitev informacijskega orodja, med drugim skladišča podatkov, ki bo edini in uradni vir za statistično poročanje, spremljanje poslovanja in upravljanje MJU DR
Ostalo Omogočanje ponovne uporabe podatkov JS in objava zbirk podatkov iz pristojnosti ministrstev v strojno berljivih in odprtih formatih na portalu odprtih podatkov MJU DR
Ostalo Vpeljava rednih dvoletnih notranjih presoj/samoocenjevanja SVK (CAF) v javno upravo na vseh ravneh in izboljšan pregled nad vpeljave SVK po organih državne uprave MJU DR
Ostalo Izvajanje pilotne zunanje presoje SVK z akcijskimi načrti izboljšav v upravnih organih MJU DR
Ostalo Širjenje znanja in promocije preko prenos znanj in konferenc kakovosti ter vpeljave orodij za nadzor kakovosti in pregled nad učinki dela ter odgovornostjo v povezavi z viri. MJU DR
Ostalo Uvedba ciljnega vodenja v organe državne uprave (z vključeno informacijsko podporo sistema) MJU DR
Ostalo Uvedba informacijskega sistema inšpekcijskih organov MJU DR
Ostalo Reorganizacija državne informatike 1. enotni finančni načrt na področju informacijske tehnologije in konsolidacija kadrov: vzpostavitev enotnega finančnega načrta in konsolidacija kadrovskih virov na področju IT. MJU DR
Ostalo Storitve zaupanja – SI TRUST: zagotovitev delovanja mobilnih in drugih e-identitet ter kvalificiranih digitalnih potrdil MJU DR
Davki Upravljanje s podatki: vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja s podatki MJU DR
Ostalo Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom: prenovljen sistem upravljanja z dokumentarnim gradivom. MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Izvajanje usposabljanj zaposlenih v širšem JS s področja integritete in korupcijskih tveganj (vključno z občinami) MJU DR
Ostalo Objava vseh predlogov zakonov in drugih predpisov na spletu v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) MJU DR
Podporno okolje Vzpostavitev enotnega sistema urednikovanja spletnih mest državne uprave MJU DR
Podporno okolje Nadgradnja poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte z elektronskimi postopki MJU DR
Davki Vzpostavitev sistema centraliziranega upravljanja z nepremičninami v lasti RS MJU DR
Ostalo Vzpostaviti partnerstvo med državo in panogo IKT s ciljem razvoja referenčnih digitalnih produktov MJU DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba Zakona o delovnih razmerjih MDDSZ DR
Podporno okolje Ustanovitev ali dokapitalizacija podjetja brez fizične prisotni investitorja MGTŠ DR
Razvojni zagon Poenostavitev poročanja o prenosu gotovine med državami MF DR
Ostalo Uporaba slovenskega jezika na spletnih straneh podjetij in pri dajanju navodil za delo tujim delavcem MK DR
Plačilna disciplina Regulatorna ureditev področja virtualnih valut MF DR