Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Odprava administrativnih ovir Vzpostavitev e-vročanja na Finančni upravi RS MF R
Razvojni zagon Transparentna usmeritev razvojnih proračunskih sredstev k večji podpori visokotehnoloških izdelkov MGTŠ R
Razvojni zagon Financiranje vrzeli od 100.000 EUR do 1 mio EUR MGTŠ R
Razvojni zagon Enostaven dostop do finančnih virov preko Slovenskega podjetniškega sklada MGTŠ R
Razvojni zagon Prenova agroživilske verige (preskrbe s hrano) s ciljem dviga konkurenčnosti pridelave in predelave hrane MKGP R
Razvojni zagon Sprejem ustreznih ukrepov za spodbujanje in pospeševanje zasebne potrošnje ter vzpodbujanje gospodarske rasti MzI R
Internacionalizacija Okrepitev podpore specifičnim oblikam nastopa mikro in malih podjetij v tujini, vključno z informacijsko podporo, kontakti, organizacijsko mrežo in skupnim nastopanjem na tujih trgih MGTŠ R
Internacionalizacija Določiti jasne naloge posameznih državnih institucij in organizacij podpornega okolja s področja internacionalizacije MGTŠ R
Internacionalizacija Učinkovitejša promocija blagovne znamke Slovenije MGTŠ R
Internacionalizacija Usposabljanje in seznanjanje podjetij s sodobnimi pogledi in pristopi za učinkovito vključitev v mednarodne trge MGTŠ R
Internacionalizacija Zagotovitev sredstev za svetovanje in pomoč pri prodoru na tuje trge v okviru posebnega vavčerja za mikro in mala podjetja MGTŠ R
Internacionalizacija Podpora podjetjem s finančnimi instrumenti preko SID banke (MSP, internacionalizacija, okolju prijazni proizvodi, itd) MGTŠ R
Internacionalizacija Odpiranje nacionalnih raziskovalnih programov MVZI R
Internacionalizacija Spodbujanje internacionalizacije s strani države MGTŠ R
Odprava administrativnih ovir Uvedba e-poslovanja med zavezanci in CURS na področju trošarin. MF R
Odprava administrativnih ovir Pohitritev in poenostavitev postopkov pri izdajanju potrdil o poravnanih davkih in prispevki MF R
Odprava administrativnih ovir Poenostavitev postopkov pri zaračunavanju DDV za prevožene kilometre za tuje turistične prevoznike MF R
Odprava administrativnih ovir Spremenjena tehnika postopkov - oddaja vlog za dovoljenja na elektronski način (po Zakonu o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo). MGTŠ R
Odprava administrativnih ovir Sprememba predpisov, ki urejajo firmo MGTŠ R
Odprava administrativnih ovir Odprava odplačnih služnosti MP R
Odprava administrativnih ovir Proučitev in ureditev možnosti vlaganja ZK predlogov s strani občin MP R
Odprava administrativnih ovir Odprava administrativnih ovir na področju sodstva MP R
Odprava administrativnih ovir Poenostavitev postopka za podaljšanje pravice do preživnine na sodišču MP R
Internacionalizacija Največji del gospodarske rasti izhaja iz izvoznega gospodarstva, zato je nujna priprava akcijskega programa za dodatno podporo izvozu in odločnejša podpora turizmu. MGTŠ R
Odprava administrativnih ovir Analiza delovanja ZBPP v praksi, poenostavitev postopka uveljavljanja BPP in ugotavljanja pogojev za dodelitev BPP ter priprava predloga sprememb zakona  MP R