Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Razvojni zagon Izboljšati nacionalni inovacijski sistem MGTŠ R
Razvojni zagon Vzpostaviti ustrezno vodenje državnih podjetij (v pomenu imenovanja članov organov vodenja in nadzora) MF R
Davki Zahteva za omejitev prenosa podjetja zasebnika le med družinskimi člani ter zahteva, da se mora pogodba o prenosu podjetja na pravnega naslednika skleniti v notarski obliki. MGTŠ R
Razvojni zagon Bistveno povečanje sredstev Slovenskega podjetniškega sklada za subvencije pri nakupu nove tehnološke opreme MGTŠ R
Razvojni zagon Kombinirana podpora Slovenskega podjetniškega sklada mikro ali malim podjetjem, ki jih ekonomsko smiselno razvojno prestrukturirati (garancije) MGTŠ R
Davki Poenostavitev pravil računovodenja in ugotavljanja davčne osnove za mikro in mala podjetja MGTŠ R
Davki Poenostavitev obrazcev in postopkov pri poslovanju z FURS MF R
Razvojni zagon Podpora gospodarstvu pri pridobivanju projektov EU MGTŠ R
Razvojni zagon Hitra sanacija bank in ukrepi za odpravo kapitalskega krča v podjetjih MF R
Davki Prenova sistema pavšalne obdavčitve in zmanjšanje administrativnih bremen za samostojne podjetnike in mikro podjetja MF R
Razvojni zagon Začetek resne privatizacije MF R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostavitev postopka prijave v obvezna socialna zavarovanja (e-prijave), obvezno za vse poslovne subjekte MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba v sistemu subvencioniranja študentske prehrane. MDDSZ R
Razvojni zagon Transparentno, strokovno in od politike neodvisno upravljanje in izvajanje kohezijske politike MKRR R
Razvojni zagon Načrtovanje infrastrukturnih investicij MzI R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zagotovitev spletnega orodja, ki bo brezplačno na voljo zlasti delodajalcem, ki zaposlujejo majhno število delavcev, da sami ocenijo tveganja v svojih organizacijah MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Delovni spori naj se rešujejo tudi izvensodno, zlasti z arbitražo in mediacijo. MP R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Poenostavitev prijav s področja varnosti in zdravja pri delu. MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Zagotovitev pravnih podlag za vzpostavitev neposrednega dostopa inšpektorata za delo do podatkov iz nekaterih uradnih evidenc drugih nadzornih organov, ki jih potrebuje pri svojem delu MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Vzpostavitev nacionalnega sistema plačanega pripravništva tudi s pomočjo evropskih strukturnih skladov MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Sprememba definicije minimalne plače v dialogu s socialnimi partnerji MDDSZ R
Delovno pravo, pokojninsko pravo Povečanje sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja in njihova priprava skupaj s socialnimi partnerji MDDSZ R
Razvojni zagon Spodbujanje novih tujih neposrednih investicij s pripravo javnih razpisov za kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko Slovenijo MGTŠ R
Razvojni zagon Okrepiti financiranje mikro in malih podjetij preko Slovenskega podjetniškega sklada MGTŠ R
Odprava administrativnih ovir Sprememba Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav in Pravilnika o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti. MF R