Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Okolje, prostor Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje MNVP R
Siva ekonomija Ureditev področja koncesij v zdravstvu MZ R
Siva ekonomija Urediti področje študentskega dela v skladu z načelom »vsako delo šteje«, tako da bodo dijakom in študentom zagotovljene minimalne socialne in ekonomske pravice, hkrati pa preprečiti zlorabe in nepravilnosti na tem področju. MDDSZ R
Siva ekonomija Razširiti nabor del v okviru osebnega dopolnilnega dela in poenostavitev priglasitve ODD. MDDSZ R
Siva ekonomija Učinkovitejše delovanje in jasnejše pristojnosti IRSD MDDSZ R
Siva ekonomija Dopolnitev postopkov za nadzor in ukrepanje v primeru nedovoljenega izkoriščanja mineralnih surovin. MNVP R
Okolje, prostor Vzpostavitev zbirke upravnih aktov na področju graditve MNVP R
Siva ekonomija Za nadzor nad obsegom sive ekonomije se periodično preverijo ponudbe letalskih storitev na spletnih straneh, družabnih omrežjih in v tiskanih medijih in jih primerjajo z uradnimi evidencami izdanih dovoljenj za opravljanje letalskih dejavnosti (npr. ... MzI R
Siva ekonomija Urediti možnost večje prožnosti dela na področju prevozov v cestnem prometu (predvsem taksistov in voznikov avtobusov). MzI R
Siva ekonomija Zagotoviti ustrezno evidentiranost in obravnavo celotnega obsega nedovoljenih gradenj MNVP R
Siva ekonomija "Pri strokovnem nadzoru izvajanja restavratorskih in gradbenih del za ohranjanje kulturnih spomenikov dodatna pozornost na način plačevanja zaposlenih pri izvajalcih/podizvajalcih ter na višino uradno plačanih tarif. ... MK R
Siva ekonomija Preprečevanje izogibanja trošarinskim obveznostim MF R
Siva ekonomija Spodbujanje občutka zavezanosti državljanov o posledicah sive ekonomije MF R
Siva ekonomija Ugotavljanje nedoslednosti med izkazanimi prihodki in premoženjskim stanjem posameznikov z obdavčitvijo kršiteljev, kar bi imelo tako davčni kot psihološki pozitiven učinek. MF R
Plačilna disciplina Spremembe stečajne zakonodaje MP R
Okolje, prostor Priprava koncepta za zagotovitev učinkovitejšega umeščanja objektov v prostor in graditve objektov MNVP R
Okolje, prostor Sprejem Nacionalnega stanovanjskega programa MNVP R
Okolje, prostor Poenostavitev postopka sklepanja koncesijske pogodbe na podlagi Zakona o rudarstvu MzI R
Plačilna disciplina Povečanje učinkovitost izvršilnih postopkov MP R
Okolje, prostor Lažje in učinkovitejše gospodarjenje z zemljišči, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini večjega števila agrarnih skupnosti. MKGP R
Okolje, prostor Sprememba ureditve glede pošiljanja strokovne ocene MNVP R
Plačilna disciplina Spremembe pri ustanavljanju podjetij MGTŠ R
Okolje, prostor Odprava zahteve za akreditacijo oz. nadomestitev z ustreznejšo rešitvijo - sprememba oz. poenostavitev pogojev za seizmološkega opazovalca MNVP R
Plačilna disciplina Preprečitev (namernega zapiranja starih in) odpiranja novih gospodarskih subjektov z namenom, da dolgovi starega subjekta ostanejo neporavnani MGTŠ R
Okolje, prostor Urediti področje izvajanj meritev dimnih emisij MNVP R