Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Plačilna disciplina Priprava koncepta financiranja za podporo podjetjem MGTŠ R
Ostalo Priprava in spremljanje izvajanja Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015-16 - ničelna toleranca do korupcije MJU R
Javna naročila Uveljavitev zelenega javnega naročanja pri gradnji in obnovi cest, z vključevanjem okoljskih meril pri javnem naročanju MNVP R
Okolje, prostor Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc MNVP R
Okolje, prostor Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z odpadki z namenom poenostavitve vodenja evidenc MNVP R
Okolje, prostor Sprememba minimalnih pogojev za usposobljenost izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim. MNVP R
Okolje, prostor V zvezi s presojo vplivov na okolje je potrebno preveriti smiselnost tako imenovanega »Dodatka« v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. MNVP R
Javna naročila Uvedba obvezne izvršnice MF R
Javna naročila Nadgradnja portala javnih naročil MJU R
Okolje, prostor Natančno spremljanje pravočasnosti izdajanja dovoljenj in soglasij MNVP R
Okolje, prostor Uveljavitev osebne odgovornosti predstojnikov organov, ki ne zagotavljajo reševanja zadev v roku. MNVP R
Okolje, prostor Poenostavitev postopkov na področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave MNVP R
Okolje, prostor Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju vodnih soglasji MNVP R
Izobraževanje, kadri, mladi Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo MVZI R
Izobraževanje, kadri, mladi Zagotovitev večjega zaposlovanja mladih izobraženih kadrov MDDSZ R
Izobraževanje, kadri, mladi Učinkovita štipendijska politika MVZI R
Izobraževanje, kadri, mladi Promocija obrtnih poklicev MGTŠ R
Izobraževanje, kadri, mladi Spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med mladimi (promocija, UPI) MGTŠ R
Izobraževanje, kadri, mladi Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti MVZI R
Javna naročila Vzpostavitev sistema e-javno naročanje (e-JN) MJU R
Javna naročila Prenova sistema javnega naročanja MJU R
Javna naročila Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev MKRR R
Izobraževanje, kadri, mladi Postopno doseganje prostorskih normativov vrtcev MVZI R
Izobraževanje, kadri, mladi Podaljšanje rokov za certificiranje obstoječih igral MVZI R
Izobraževanje, kadri, mladi Zmanjšanje administrativnih ovir na področju verifikacije učnih mest, ki jo trenutno ureja Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra. MVZI R