Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Javna naročila Uveljavitev zelenega javnega naročanja pri gradnji in obnovi cest, z vključevanjem okoljskih meril pri javnem naročanju MNVP R
Okolje, prostor Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc MNVP R
Okolje, prostor Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z odpadki z namenom poenostavitve vodenja evidenc MNVP R
Okolje, prostor Sprememba minimalnih pogojev za usposobljenost izvajalcev storitev polnjenja avtomobilskih klim. MNVP R
Okolje, prostor V zvezi s presojo vplivov na okolje je potrebno preveriti smiselnost tako imenovanega »Dodatka« v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. MNVP R
Javna naročila Uvedba obvezne izvršnice MF R
Javna naročila Nadgradnja portala javnih naročil MJU R
Okolje, prostor Natančno spremljanje pravočasnosti izdajanja dovoljenj in soglasij MNVP R
Okolje, prostor Uveljavitev osebne odgovornosti predstojnikov organov, ki ne zagotavljajo reševanja zadev v roku. MNVP R
Okolje, prostor Poenostavitev postopkov na področju Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave MNVP R
Okolje, prostor Odprava administrativnih ovir pri podeljevanju vodnih pravic in pridobivanju vodnih soglasji MNVP R
Izobraževanje, kadri, mladi Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo MVZI R
Izobraževanje, kadri, mladi Zagotovitev večjega zaposlovanja mladih izobraženih kadrov MDDSZ R
Izobraževanje, kadri, mladi Učinkovita štipendijska politika MVZI R
Izobraževanje, kadri, mladi Promocija obrtnih poklicev MGTŠ R
Izobraževanje, kadri, mladi Spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med mladimi (promocija, UPI) MGTŠ R
Javna naročila Vzpostavitev sistema e-javno naročanje (e-JN) MJU R
Javna naročila Prenova sistema javnega naročanja MJU R
Javna naročila Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih sredstev MKRR R
Izobraževanje, kadri, mladi Postopno doseganje prostorskih normativov vrtcev MVZI R
Izobraževanje, kadri, mladi Podaljšanje rokov za certificiranje obstoječih igral MVZI R
Izobraževanje, kadri, mladi Zmanjšanje administrativnih ovir na področju verifikacije učnih mest, ki jo trenutno ureja Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra. MVZI R
Javna naročila Izboljšave informacijskega sistema ISARR MKRR R
Javna naročila Poenostavitev postopka za likvidnostno zadolžitev pri EU projektih, ki se ne vrnejo znotraj tekočega leta. Likvidnostna sredstva zadolžitev za izvedbo EU projekta se mora po sedanjem sistemu do konca leta vrniti in pred tem zadolžiti za likvidnostni... MKRR R
Izobraževanje, kadri, mladi Razširitev programa »Projektno učenje za mlade – PUM« MDDSZ R