Ukrepi

Naziv ukrepa Odgovorni organi Status Možnosti
Zakon o varnosti in zdravju pri delu MDDSZ R
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin MJU R
Zakon o stvarnem premoženju države in občin MJU R
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah MNVP R
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo MK R
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah MP R
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju MP R
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti MGTŠ R
Zakon o javnih financah MF R
Zakon o javnem naročanju MJU R
Zakon o finančni razbremenitvi občin MJU R
Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin MNVP R
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov MNVP R
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč MO R
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč MO R
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo MNVP R
Uporaba sistema MFERAC MF R
Pravilnik o zaporah na cestah MzI R
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom MO R
Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev MZ R