Seznam ukrepov

Področje Naziv ukrepa Odgovorna ministrstva Status  
Podporno okolje Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru MGTŠ DR
Podporno okolje Izločitev startup podjetja iz omejitve, da odkup deleža ni mogoč v primeru ko podjetje izkazuje izgubo MGTŠ DR
Podporno okolje Uvedba možnosti investiranja za inovativna zagonska (startup) podjetja v več kot 4 podjetja letno MGTŠ DR
Podporno okolje Ureditev nagrajevanja zaposlenih prek delniških opcij MGTŠ DR
Javna naročila Oblikovanje smernic za javno naročanje storitev zasebnega varovanja MJU DR
Davki Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona MF DR
Delovno pravo, pokojninsko pravo Uvedba javnofinančno vzdržne pokojninske reforme. MDDSZ DR
Odprava administrativnih ovir Spremembe Zakona o igrah na srečo MF DR
Odprava administrativnih ovir Boljša uprava: Izvajanje projekta STOP Birokraciji MJU DR
Odprava administrativnih ovir Implementacija sistema MOPED – modularnega ogrodja za pripravo elektronskih dokumentov SVZ DR
Zdravje, varnost Poenostavitev postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja MZ DR
Zdravje, varnost Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja MZ DR
Zdravje, varnost Ureditev področja zdravilstva MZ DR
Zdravje, varnost Poenostavitev postopkov v zvezi z razvrstitvijo zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na liste MZ DR
Zdravje, varnost Zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo vsakomur MZ DR
Zdravje, varnost Poenotenje šifrantov laboratorijskih izvidov MZ DR
Okolje, prostor Spremeniti podzakonske akte, ki opredeljujejo obveznosti zavezancev za plačilo okoljskih dajatev za obremenjevanje okolja MNVP DR
Okolje, prostor Izvedba ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja voda in kvalitete vode MNVP DR
Okolje, prostor Vzpostavitev programa projektov eOkolje MNVP DR
Izobraževanje, kadri, mladi Povečanje sodelovanja s podjetji na področju izobraževanja in znanosti MVZI DR
Izobraževanje, kadri, mladi Sprejem novele Zakona o osnovni šoli MVI DR
Izobraževanje, kadri, mladi Obvezno usposabljanje voznikov MzI DR
Izobraževanje, kadri, mladi Usposabljanja za inovativne metode dela MJU DR
Izobraževanje, kadri, mladi Vzpostavitev pravnih podlag za vodenje digitalnih evidenc v visokem šolstvu MVZI DR
Izobraževanje, kadri, mladi Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT MVZI DR